Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
Všeob-P-1
1995
Objasňování a náhrada škod na majetku státu ve správě resortu Ministerstva obrany  
Všeob-P-2(práv.)
1989
Ustanovení o průběhu vojenské služby praporčíků,důstojníků a generálů Československé armádě 1
Všeob-P-3
1982
Personální evidence praporčíků,důstojníků a generálů v čs.armádě (pův.název Kádrová ... v čs.lidové armádě) 1 až 5
Všeob-P-4
1979
Ustanovení o průběhu vojenské činné služby vojáků připravovaných pro praporčické a důstojnické funkce v záloze 1,2,3
Všeob-P-4
2004
Hospodaření s majetkem v rezortu Ministerstva obrany  
Všeob-P-5
1989
Výběr,příprava a průběh služby posluchačů (žáků) vojenských škol 1
Všeob-P-5
2003
Parky vojenské techniky v působnosti Ministerstva obrany a provoz v nich  
Všeob-P-6
1996
Příprava a vedení obranné operace  
Všeob-P-7
1979
Směrnice pro činnost velitelů (náčelníků) při propouštění vojáků z povolání ze služebního poměru  
Všeob-P-8
1989
Působnost velitelů a náčelníků v personální práci v čs.armádě 1
Všeob-P-8
2004
Inventarizace majetku a závazků v rezortu Ministerstva obrany  
Všeob-P-9
1989
Kádrová a personální práce s občanskými pracovníky voj.správy a pracovníky státních podniků v působnosti FMNO 1
Všeob-P-9
1999
Technické podmínky pro výrobky dodávané do resortu Ministerstva obrany  
Všeob-P-10
1989
Pracovní řád pro občanské pracovníky vojenské správy 1,2,3
Všeob-P-11
1992
Přehled vojenských odborností vojáků Armádě České republiky - vydán nový pod stejnou značkou 1 až 5
Všeob-P-11
2000
Přehled vojenských odborností v rezortu Ministerstva obrany 1,2
Všeob-P-12
1987
Evidence mužstva a poddůstojníků v základní (náhradní) službě a v záloze na vojenském cvičení v míru  
Všeob-P-13
1963
Evidence vojáků v činné službě za mimořádných opatření 1,2
Všeob-P-14
1985
Finančně ekonomická činnost u útvarů Československé lidové armádě  
Všeob-P-14
1999
činnost zástupců vojenské správy při zabezpečování jakosti výrobků a služeb dodávaných do rezortu Minist.obrany  
Všeob-P-15
1968
Finanční služba za branné pohotovosti státu (a 2.vydání z r.1978) 1,2,3,4
Všeob-P-16(práv)
1984
Peněžní náležitosti vojáků v činné službě 1 až 13
Všeob-P-16
2000
Účtování a evidence majetku v rozpočtovém úseku Ministerstva obrany  
Všeob-P-17
1965
Peněžní náležitosti vojáků v činné službě po dobu branné pohotovosti státu, vydání z roku 1965 a 2.nezměněné vydání z r.1978 1 až 6
Všeob-P-18(práv)
1967
Pohledávky a jejich správa 1,2,3
Všeob-P-19(práv)
1979
Peněžité dávky podle zákona č.76/59 Sb.,o některých služebních poměrech vojáků,ve znění pozdějřích předpisů 1 až 5
Všeob-P-20(práv)
1969
Náhradě škodě způsobené vojákem na majetku vojenské správy (a 2.nezměněné vydání z r.1976) 1,2,3,4
Všeob-P-21(práv)
1980
Vyřetřování a odškodňování úrazů a nemocí z povolání 1,2,3
Všeob-P-21
2005
Objasňování a náhrada škod na majetku státu v působnosti Ministerstva obrany  
Všeob-P-21
2007
Řešení škod na majetku státu  
Všeob-P-22
1973
Pracovní a platové poměry pracovníků zahraniční služby v oboru působnosti MNO  
Všeob-P-23
1987
Finančně ekonomická činnost vyšších velitelství Československé lidové armádě  
Všeob-P-24 (práv)
1987
Peněžité dávky podle zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, po dobu bran  
Všeob-P-25 (práv)
1989
Sociální zabezpečení vojáků z povolání za branné pohotovosti státu  
Všeob-P-27
1986
Směrnice pro vrcholový sport v Československé armádě 1,2
Všeob-P-28
1985
Radioelektronický boj 1
Všeob-P-30
1983
Letecká služba 1,2,3
Všeob-P-31
1977
Organizace a provádění pořádkové služby  
Všeob-P-32
1986
Směrnice pro vědeckou práci v Československé lidové armádě 1
Všeob-P-33
1975
Organizace a provedení vševojskových taktických cvičení a velitelsko-štábních cvičení v terénu  
Všeob-P-33
1988
Organizace a provedení vševojskových taktických cvičení a velitelsko-štábních cvičení v terénu 1
Všeob-P-34
1977
Směrnice pro zabezpečování ČSLA pitnou vodou v poli  
Všeob-P-35
1980
Kontrolní činnost v Československé lidové armádě  
Všeob-P-35
1986
Kontrolní činnost v působnosti federálního ministerstva národní obrany 1,2
Všeob-P-35
1995
Kontrolní činnost v působnosti Ministerstva obrany  
Všeob-P-35
2004
Vnitřní kontrola a vyřizování petic a stížností v působnosti Ministerstva obrany 1
Všeob-P-37
1979
Získávání třídnosti v Československé lidové armádě 1
Všeob-P-37
1994
Pravidla provozu vojenských vozidel  
Všeob-P-38
1994
Ochrana utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany 1
Všeob-P-39
1997
Seznam skutečností tvořících předmět státního,hospodář.a služebního tajemství v oboru působnosti Minist.obrany  
Všeob-P-40
1980
Vypořádání škod způsobených výcvikem vojsk 1
Všeob-P-41(práv)
1982
Lékařské posuzování schopnosti k vojenské službě a přezkumné řízení v ČSLA 1,2,3
Všeob-P-42
1969
Vojskový týl (původně Týl-1-1) 1
Všeob-P-43
1993
Směrnice pro pohotovostní systém PVO ČR 1,2,3
Všeob-P-44
1969
Odborný technický dozor v Československé lidové armádě 1,2
Všeob-P-45
1977
Vojenská přeprava osob a nákladů 1 až 7
Všeob-P-46(práv)
1979
Proviantní náležitosti v Československé armádě 1,2,37
Všeob-P-47
1980
Stejnokrojový předpis Československé lidové armády  
Všeob-P-47(práv)
1986
Stejnokrojový předpis ČSLA  
Všeob-P-47
1992
Stejnokrojový předpis Armády České republiky 1
Všeob-P-47
2003
Stejnokrojový předpis  
Všeob-P-47
2007
Stejnokrojový předpis  
Všeob-P-48
1986
Výstrojní náležitosti v Československé lidové armádě 1,2,3,4
Všeob-P-48
1992
Výstrojní náležitosti v Armádě České republiky 1
Všeob-P-48
1998
Výstrojní předpis  
Všeob-P-49
1980
Směrnice 02 pro čin.orgánů a součástí ČSLA při výzkumu,vývoji,zahaj.výroby voj.techn.a při jejím zavá.do výzbr.  
Všeob-P-50
1960
Směrnice pro činnost zástupců vojenské správy v podnicích-06 (a 2.vydání z r.1987), nahrazen Všeob-P-14 1
Všeob-P-52
1985
Stavební a ubytovací zabezpečení v Československé lidové armádě 1,2,3
Všeob-P-54(práv)
1983
Vojenská příprava na vysokých školách v ČSSR  
Všeob-P-63(práv)
1971
Vedenie pomocnej vojenskéj evidencie v organizaciách 1
Všeob-P-64
1982
Evidence mechanizačních prostředků v národním hospodářství  
Všeob-P-70
1975
Ochrana utajovaných skutečností v Československé lidové armádě 1 až 10
Všeob-P-71
1978
Mechanizace a automatizace velení v Československé lidové armádě 1
Všeob-P-72
1978
Topografické zabezpečení Československé lidové armádě 1
Všeob-P-74(práv)
1974
Vynálezectví a zlepřovatelství v Československé lidové armádě 1,2,3
Všeob-P-75(práv)
1976
Výkon trestu odnětí svobodě ve vojenském nápravném ústavu  
Všeob-P-76(práv)
1975
Vojenské výpomoci 1,2,3
Všeob-P-83
Kontrola provozu motor.vozidel,vyřetřování nehod techniky,opatření proti jejich vzniku a úprava provozu techn.  
Všeob-P-91
1987
Působnost velitelství západního vojenského okruhu v míru 1
Všeob-P-92
1987
Pôsobnosč veliteîstva východného vojenského okruhu v mieri 1
Všeob-P-93
1987
Působnost polního velení Československé lidové armádě 1
Všeob-P-94
1987
Působnost velitelství vojenského okruhu za branné pohotovosti státu 1
Všeob-P-95
1987
Působnost velitelství vševojskové armádě v míru 1
Všeob-P-96
1987
Působnost velitelství protivzdušné obrany státu v míru 1
Všeob-P-97
1987
Působnost velitelství 10.letecké armádě v míru 1
Všeob-Ř-1
1984
Bojový řád pozemního vojska Československé armádě.Část 1 (divize,brigáda,pluk) 1
Všeob-Ř-1
1997
Polní řád pozemních sil Armádě České republiky  
Všeob-Ř-2
1984
Bojový řád pozemního vojska Československé armádě.Část 2 (prapor,rota) 1
Všeob-Ř-3
1984
Bojový řád pozemního vojska Československé armádě.Část 3 (četa,družstvo,tank) 1
Všeob-Ř-10
1985
Organizační řád federálního ministerstva národní obrany v míru 1
Všeob-Ř-11
1976
Organizační řád federálního ministerstva národní obrany za branné pohotovosti státu  
Všeob-Ř-11
1985
Organizační řád federálního ministerstva národní obrany za branné pohotovosti státu 1
Všeob-Ř-20
1973
Spojovací řád Československé armádě.Část 1.Spojení u svazků,útvarů a jednotek pozemního vojska 1
Všeob-sm-1
1975
Směrnice ministra národní obrany ČSSR o propůjč.státních vyznamenání a Čestných uznání v oboru působnosti MNO 1
Všeob-sm-2
1975
Směrnice pro činnost velitelů (náčelníků) při propouštění voj.z povolání ze služebního poměru (nově Všeob-P-7)  
Všeob-sm-3
1986
Směrnice pro vědeckou práci v Československé lidové armádě (nově Všeob-P-32) 1
Všeob-sm-4
1989
Směrnice pro speciální propagandu  
Všeob-sm-5
1976
Směrnice pro sled.a hodnocení vojen.kázně,kázeňské praxe a mimoř.událostí v Československé lidové armádě  
Všeob-sm-5
1982
Směrnice pro sled.a hodnocení vojen.kázně,kázeňské praxe a mimoř.událostí v Československé lidové armádě  
Všeob-sm-5
1986
Směrnice pro sled.a hodnocení vojen.kázně,kázeňské praxe a mimoř.událostí v Československé lidové armádě 1,2
Všeob-sm-6
1982
Směrnice pro výkonnostní sport v ČSLA 1
Všeob-sm-7
1986
Směrnice pro vrcholový sport v Československé lidové armádě  (nově Všeob-P-27) 1,2
Všeob-sm-8
1976
Směrnice pro součinnost pohraničních svazků (útvarů) s brigádami Pohraniční stráže při posk.podpory v době míru 1
Všeob-sm-8
1989
Směrnice pro poskytování podpory brigádám Pohraniční stráže vojsky čs.lidové armádě v míru  
Všeob-sm-9
1970
Směrnice pro kontrolní činnost v Československé lidové armádě  
Všeob-sm-11
1977
Směrnice pro zabezpečování ČSLA pitnou vodou v poli (nově Všeob-P-34)  
Všeob-sm-12
1986
Směrnice pro řízení a zabezpečování vojenské silniční dopravy na území ČSSR za branné pohotovosti státu  
Všeob-sm-13
1977
Směrnice pro zabezpečování branné výchovy vojenským materiálem  
Všeob-sm-14
1977
Směrnice pro pohotovostní systém PVOS  
Všeob-sm-14
1983
Směrnice pro pohotovostní systém PVOS  
Všeob-sm-14
1986
Směrnice pro pohotovostní systém PVOS (nově Všeob-P-43) 1,2
Všeob-sm-14
1990
Směrnice pro pohotovostní systém PVOS  
Všeob-sm-14
1994
Směrnice pro pohotovostní systém PVO ČR  
Všeob-sm-15
1976
Směrnice pro ideologickou práci v čs.lidové armádě  
Všeob-sm-15
1981
Směrnice pro ideologickou práci v čs.lidové armádě  
Všeob-sm-15
1986
Směrnice pro ideologickou práci v Československé lidové armádě  
Všeob-sm-16
1977
Směrn.pro souč.mezi zprav.a průzk.orgány ČSLA a orgány Pohr.stráže při plň.úkolů průzk.v hr.pásmu s NSR a Ra.r.  
Všeob-sm-20
1977
Směrnice pro socialistické soutěžení v čs.lidové armádě  
Všeob-sm-20
1982
Směrnice pro socialistické soutěžení v čs.lidové armádě  
Všeob-sm-20
1987
Směrnice pro socialistické soutěžení v Československé lidové armádě  
Všeob-sm-21(práv)
1978
Směrnice 01 pro činnost orgánů a organiz.při dodávkách výzkumných a vývojov.prací a při zaváď.výroby spec.tech.  
Všeob-sm-22
1980
Směrnice 02 pro činnost orgánů a souč.ČSLA při výzk.,vývoji,zahaj.výr.voj.techn.a při jejím zaváď.do výzbr...  
Všeob-sm-25
1980
Směrnice k provádění oslav v Československé lidové armádě  
Všeob-2-3
1970
Získávání třídností v Československé lidové armádě  
Všeob-2-4
1967
Socialistické soutěžení v Československé lidové armádě  
Všeob-2-5
1968
Socialistické soutěžení posluchačů a žáků vojenských škol  
Všeob-3-1
1965
Bezpečnostní opatření a metodika výcviku na chemických cvičiřtích  
Všeob-3-2
1967
Používání polních úkrytů (nově Vševojsk-16-16) 1
Všeob-3-4
1967
Speciální očista u vojsk  
Všeob-3-5
1973
Ochrana půdě a vodě před nepříznivými účinky ropných produktů  
Všeob-4-1
1966
Vzdušný radiační průzkum  
Všeob-5-1
1973
Statut vědecké radě ministra národní obrany ČSSR  
Všeob-5-2
1967
Jednací řád ministerstva národní obrany  
Všeob-5-3
1968
Správa národního majetku v oboru působnosti ministerstva národní obrany  
Všeob-5-6
1973
Zahraniční cesty a návřtěvy  
Všeob-6-3
1966
Regresní náhradě 1,2,3
Všeob-6-6
1973
Pracovní a platové poměry pracovníků zahraniční služby v oboru působnosti MNO (nově Všeob-P-22)  
Všeob-21-2
1969
Odborný technický dozor v Československé lidové armádě (nově Všeob-P-44), ruří Sm-stav-1 z 1960 1,2
Všeob-26-1
1961
Plánování,zásobování a hospodaření materiálem v Československé lidové armádě  
Všeob-26-1
1962
Plánování,zásobování a hospodaření materiálem v Československé lidové armádě  
Všeob-26-1
1970
Hospodaření s materiálem a materiální působnost v Československé lidové armádě  
Všeob-26-2
1969
Evidence materiálu u vojsk čs.lidové armádě (nově Vševojsk-17-5) 1
Všeob-26-3
1966
Ukládání materiálu nedotknutelných zásob  
Všeob-26-4
1976
Statut mobilizačních zásob závodů a zařízení MNO  
Všeob-26-5
1961
Evidence a účtování materiálu nedotknutelných zásob  
Všeob-26-6
1963
Evidence materiálu v poli  
Všeob-26-7
1967
činnost orgánů vojenské správy při mobilizační přípravě průmyslových závodů (nově Vševojsk-16-17) 1
Všeob-26-10
1963
Systemizace parkového zařízení a mechanizačních prostředků  
Všeob-26-10
1971
Systemizace mechanisačních a dílenských prostředků.1.díl  
Všeob-26-10
1971
Systemizace mechanisačních a dílenských prostředků.2.díl  
Všeob-27-1
1966
Hospodaření s materiálem třídě 17  
Všeob-30-1
1965
Jednotná soustava ekonomických klasifikací.Část 2a.Jednotná klasifikace.Speciální výroba 1
Všeob-30-1/1
1965
Oborový číselník výrobků 571.Speciální výroba.Skupina 571.1-zbraně  
Všeob-30-1/2
1965
Oborový číselník výrobků 571.Speciální výroba.Skupina 571.2-munice  
Všeob-30-1/4
1965
Oborový číselník výrobků 571.Speciální výroba.Skupina 571.4-tanky,transportéry a tahaČe  
Všeob-30-1/6
1965
Oborový číselník výrobků 571.Speciální výroba.Skupina 571.6-radiolokační,rádiová a telekomunikační technika  
Všeob-30-1/7
1965
Oborový číselník výrobků 571.Speciální výroba.Skupina 571.7-přístrojová technika  
Všeob-30-1/8
1965
Oborový číselník výrobků 571.Speciální výroba.Skupina 571.8-opravárenské a speciální prostředky  
Všeob-30-1/9
1965
Oborový číselník výrobků 571.Speciální výroba.Skupina 571.9-ostatní vojenská technika a materiál  
Všeob-31-1
1969
Používání a přezkušování kovových tlakových nádob k dopravě plynu  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci