Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

VÝCVIK A BOJOVÁ PŘÍPRAVA
| Příprava vojáka na boj | Výcvik výsadkářů | Bojová pohotovost | Vojenská cvičení |

Psychologické aspekty

Ve výcviku výsadkářů vystupuje do popředí úloha psychologické přípravy, která je důležitou součástí výsadkové přípravy. Výcvik musí sloužit k tomu, aby vypěstoval ve výsadkářích takové vlastnosti, jako je fyzická zdatnost, odvaha, morální pevnost, odolnost, rozhodnost, ukázněnost, iniciativa, vojensko odborná připravenost, chcete li profesionalita, ale i víra ve vlastní síly a sílu kolektivu. Velitel - výsadkář musí, kromě cílů, které jsou obecně platné pro výchovu bojovníka, sledovat i zvláštnosti, které výcvik a služba u výsadkových jednotek přinášejí.

Nejdůležitějším momentem, který působí na psychiku výsadkáře, je seskok s padákem. Tato činnost vyžaduje specielní výcvik. Z hlediska psychiky člověka jde při výcviku o tlumení vrozených i získaných reflexů, které diktuje pud sebezáchovy. Cílem je naopak vypěstovat silnou vnitřní potřebu provádět seskoky s padákem. Výsadkář tuto schopnost potřebuje k tomu, aby mohl při seskoku uvědoměle, přesně a ukázněně jednat. Uvolnit celé svoje vědomí pro řešení jedinečných a mnohdy nečekaných situací, které mohou při seskoku nastat. Z tohoto hlediska je třeba si uvědomit, že hlavním úkolem výsadkáře není seskok, ale následující bojová činnost, pro kterou si musí uchovat maximum tělesných i duševních sil.

Jaké jsou hlavní psychologické kvality, které musí mít výsadkář k tomu, aby byl schopen provádět seskoky s padákem:

- síla, pohyblivost a vyrovnanost nervových procesů jako součást zvláštností temperamentu výsadkáře.
- vnitřní zájem o provádění seskoků.
- rozhodnost, ukázněnost, smělost a přesnost při plnění požadavků seskoku.
- schopnost zvýšit volní úsilí při nepředvídaných událostech, které mohou při seskoku nastat.
- převaha vyšších citů nad emocemi.
- iniciativa, nepodléhání iluzím a panice.
-schopnost soustředit pozornost na hlavní úkony prováděné při seskoku a dostatečná šířka pozornosti.
- rychlost a rozhodnost pohybů, současně s tím i plavnost a koordinovanost pohybů.
- vytvoření výrazného návyku provádět seskoky, který je podmíněn dynamickými stereotypy.
- velmi dobrá fyzická připravenost.

Při výsadkové přípravě musí velitel sledovat další psychologické cíle. Výsadková příprava je činnost spojená s rizikem, proto není možné dopustit ulehčování podmínek výcviku. Každá nedbalost může mít za následek mimořádnou událost. Každý výsadkář si musí uvědomit závislost bezpečnosti své osoby na správnosti svého jednání. Výcvik ve svých důsledcích musí upevňovat sebedůvěru každého jednotlivce a upevňovat důvěru v bezpečnou funkci padáku.

Výsadková příprava musí dále vypěstovat důvěru výsadkářů k výsadkovému materiálu, přepravním prostředkům, leteckému personálu a především k tomu, kdo jej na seskok připravuje, k veliteli - instruktorovi.

Velitel si musí především uvědomit, že výsledek jeho působení není přímočarý, ale že se „ láme “ přes psychiku každého jednotlivce. Musí proto znát základní psychologické poznatky a zvláštnosti psychiky vojenské mládeže, jinak jej může výsledek působení nepříjemně překvapit. Důvěru si velitel může získat nejen dobrou znalostí výsadkového materiálu, dobrými praktickými zkušenostmi ze seskoků, ale i dobrou znalostí psychiky výsadkáře.To mu v důsledcích později umožní dobře poznat a individuálně usměrňovat každého jednotlivce.

Zvláštní význam má postihování nedůsledností a závad před seskokem a rozebírání příčin, každé vzniklé závady. V případě mimořádné události je třeba zamezit zbytečným dohadům a vysvětlit případně rozebrat její příčiny. Zamlčování příčin umožňuje šíření nepravdivých zpráv, které nepříznivě zpětně působí na psychiku výsadkáře.

Při přechodu na novou techniku, nebo nový způsob seskoku, si velitel musí uvědomit, že tyto nové zkušenosti přinášejí vyšší psychické napětí spojené s emocionální reakcí na nové a dochází k přenosu starých návyků. Na základě toho musí přizpůsobovat výcvik a sám usilovat o svoje neustálé zdokonalování. Před každým novým druhem seskoku je nutné provést odpovídající, důsledný nácvik se zaměřením na vytvoření nového stereotypu.

Vždy musí být náročný a to především k sobě a být svým jednáním, svojí připraveností, pro své podřízené příkladem.

Čejen - převzato z forum.CSLA.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci