Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Mikojan � Gurjevi� MiG-19

Prvn� nadzvukov� a z�rove� prvn� dvoumotorov� proudov� st�hac� letoun v �s. letectvu (resp. prvn� dvoumotorov� proudov� ze dvou pou��van�ch typ�, druh�m byl a� na konci 80. let MiG-29).

N�stupce p�edchoz�ch typ� MiG-15 a MiG-17 u n�s l�tal ve verz�ch �S� (bez radiolok�toru) nebo �P� a �PM� (s radiolok�torem). Novinkou bylo oproti radarov�m �17� mo�nost podv�su radioloka�n� nav�d�n�ch raket RS-2U / RS-2US (kv�li ostr�m st�elb�m na vzdu�n� c�le se l�talo na sov�tsk�m polygonu nad pou�t� Kara-Kum, u n�s pro tyto st�elby nebyly kv�li hust�mu os�dlen� podm�nky). U v�ech verz� bylo samoz�ejmost� mo�nost podv�en� podk��deln�ch p��davn�ch n�dr��.


2 motory typu RD-9B.

MIG-19S v na�em letectvu poch�zel z dod�vek ze SSSR i z licen�n� v�roby ve Vodochodech, varianty MiG-19P a MiG-19PM byly vyr�b�ny v SSSR. V �s. vojensk�m letectvu slou�ilo v letech 1958 - 1972 celkem 184 kus� letounu MiG-19 v�ech verz�.

Pro MiG-19 nebyla k dispozici cvi�n� dvoum�stn� verze, proto piloti proch�zeli v�cvikem na UTI MiG-15 a p�ed prvn�m s�lo letem na MiG-19 si na letounu zav�en�m p��d� na je��bu osvojovali rozd�ln� �hel p�i vzletu oproti �patn�ctce�.

Marking byl op�t podobn� jako u �patn�ctek� nebo �sedmn�ctek� v�etn� verz� s radiolok�torem. Vzhledem k dob� zaveden� bylo trupov� ozna�en� u� pouze ve form� posledn�ho �ty���sl� v�robn�ho ��sla.

Varianty letoun� MiG-19 v �eskoslovensk�m vojensk�m letectvu:

MiG-19S

P�epadov� st�ha� bez radiolok�toru. V�zbroj 3x kanon NR-30 r�e 30 mm (po jednom v ka�d�m ko�eni k��dla plus jeden na spodn� prav� ��sti trupu). Proti pozemn�m c�l�m mo�nost pou�it� ne��zen�ch raket S-5 z podv�en�ch osmin�sobn�ch raketomet� ORO-57K (V-5).

V �eskoslovensk�m vojensk�m letectvu l�talo celkem 117 kus� � 14 dod�no za SSSR, 103 smontov�no v AERO Vodochody (z toho 13 ks z dodan�ch d�l� � tzv. rozsypov� s�rie).

V letech slu�by 1958 � 1971 bylo ztraceno 24 letoun� verze S � 7 katastrof a 17 hav�ri�.

MiG-19P

P�epadov� st�ha� s radiolok�torem RP-5. V�zbroj 2x kanon NR-30 v ko�enech k��dla.

Ze SSSR dod�no 24 kus�, slou�ily v letech 1958 - 1967. Zni�eno 5 kus� (2x hav�rie, 3x katastrofa).

MiG-19PM

P�epadov� st�ha� s radiolok�torem RP-2U s v�t��m dosahem. V�zbroj 4 radioloka�n� nav�d�n� rakety RS-2U / RS-2US (po dvou z�v�sn�c�ch pod ka�d�m k��dlem). Kanonov� v�zbroj zru�ena. Rakety zkou�eny ve VVP Ke�marok i proti pozemn�m c�l�m, st�elby byly prov�d�ny s raketami na konci jejich �ivotnosti.

V letech slu�by 1959 � 1972 celkem 4 katastrofy a 6 hav�ri� z celkov�ho po�tu 43 letoun� verze PM.

Z�kladn� takticko technick� data MiG-19S / MiG-19P / MiG-19PM

D�lka 12,54 / 13,02 / 13,02 m
Rozp�t� 9 / 9 / 9 m
V��ka 3,88 / 3,88 / 3,88 m
Maxim�ln� vzletov� hmotnost 8 890 / 9 100 / 8 645 kg
Maxim�ln� rychlost 1 452 / 1 445 / 1 250 km/h
Praktick� dostup 17 900 / 17 600 / 16 800 m
Maxim�ln� dolet bez p��davn�ch n�dr�� 1 390 / 1 474 / - km

Zdroj:
Mikojan-Gurjevi� MiG-19 v �eskoslovensk�m vojensk�m letectvu, Miroslav Irra
www.valka.cz

Zpracoval Luk� Doubrava

copyright ��http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky