Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Mikojan � Gurjevi� MiG-21

Druh� nejroz���en�j�� proudov� st�hac� letoun v na�em letectvu. Charakteristick�m znakem je k��dlo ve tvaru delty a ku�el ve vstupn�m otvoru, ukr�vaj�c� u v�t�iny verz� ant�nu radiolok�toru.

V ��e �SLA bylo pou��v�no celkem 9 verz� �jednadvac�tky�, z toho byly 3 dvoum�stn� varianty pro v�cvik (tzv. sp�rky).

Prvn� varianta (F-13) byla v licenci vyr�b�na ve Vodochodech, zbytek byl dod�v�n ze SSSR. V letech 1962 � 2005 slou�ilo celkem 466 letoun� v�ech verz�.

S markingem to u� u �21� bylo pon�kud slo�it�j�� � velk� ��st letoun� sice l�tala v barv� kovu nebo sv�tle �ediv�, v�jimkou nebyla ale ani kamufl�. Nap�. cel� druh� s�rie proveden� MF (58 ks) byla dod�na v hn�dozelen� kamufl�i. Ov�em za dobu slu�by byly letouny jak kamufl�� dopl�ov�ny, tak j� byly i zbavov�ny. Samostatnou kapitolou byly speci�ln� n�t�ry pro cvi�en� a p�ehl�dky. Samoz�ejmost� byly barevn� st�tn� znaky na svisl� ocasn� plo�e (SOP) a k��dlech a �ty�m�stn� trupov� ��slo na p��di.

Varianty letoun� MiG-21 v �eskoslovensk�m vojensk�m letectvu:

MiG-21F-13

P�epadov� st�ha� �pro dobr� po�as� bez radiolok�toru. V�zbroj 1 kanon NR-30 r�e 30 mm, d�le dv� rakety R-3S s infra�erven�m nav�d�n�m, ka�d� na pylonu pod k��dlem. Tyto z�v�sy bylo mo�no vyu��t i pro protizemn� v�zbroj � raketov� bloky UB-16-57 pro ne��zen� rakety S-5 nebo leteck� pumy do hmotnosti 500 kg. Na podtrupov� pylon bylo mo�no zav�sit p��davnou n�dr� o objemu 490 l.

Verze F-13 byla charakteristick� jednod�ln�m p�ekrytem kabiny, kter� se odkl�p�l dop�edu. Pilot sed�l na katapult�n� seda�ce SK-1, p�i katapult�i se p�ekryt zachycoval do z�mk� na seda�ce a chr�nil pilota p�ed n�razem vzduchu.

Motor R-11F-300. Ve spodn� zadn� ��sti trupu byla umist�na schr�nka brzd�c�ho pad�ku.

V �eskoslovensk�m vojensk�m letectvu l�talo celkem 169 kus� verze F-13 � 4 ks z rozsypov� s�rie ze SSSR, 165 ks vyrobeno v AERO Vodochody.

V letech slu�by 1962 � 1991 bylo ztraceno 42 letoun� t�to verze - 13 katastrof a 29 hav�ri�. Prvn� letoun byl ztracen kuri�zn�m zp�sobem � p�i cvi�en� s PVO nad b�valou NDR byl dne 26.9.1964 omylem sest�elen raketou vzduch-vzduch ze sov�tsk� st�ha�ky; pilot mjr. V�clav Ohem se katapultoval.

MiG-21PF

Oproti verzi F-13 u� byla �p�efka� vybavena radiolok�torem RP-21 ve vstupn�m ku�elu. Jeho zv�t�en� spolu se zv��en�m h�betu trupu (ukr�val dal�� palivovou n�dr� a roz���en� elektronick� vybaven�) byl hlavn� rozli�ovac� znak oproti p�edchoz� verzi.

Verze PF nem�la pevnou hlav�ovou v�zbroj, na podtrupov� z�v�s bylo mo�no podv�sit kontejner s kanonem G�-23; zam��ov�n� prob�halo p�es mal� kolim�torov� zam��ova�. D�ky radiolok�toru mohla vedle infra raket R-3S n�st i radioloka�n� nav�d�n� st�ely RS-2US. Roz���ena byla i protizemn� v�zbroj, nesen� na podk��deln�ch pylonech � p�ibyla mo�nost odpalov�n� ne��zen�ch raket S-24 a podv�su z�paln�ch n�dr�� ZB-360.

Motor R-11F2-300 se zv��en�m tahem.

Ze SSSR dod�no 39 kus�, byly pou��v�ny v letech 1964 � 1990. Katastrofou ztraceny 2 letouny, p�i hav�ri�ch zni�eno 7 ks.

MiG-21PFM

Hlavn�m rozpozn�vac�m znakem verze PFM ve srovn�n� s verz� PF byl dvoud�ln� p�ekryt kabiny s pevn�m �eln�m �t�tkem a horn� ��st� odklopnou doprava; d�le zv�t�en� SOP s v�etenem ve spodn� ��sti, ukr�vaj�c�m brzd�c� pad�k. K��dlo t� dostalo v�t�� vztlakov� klapky a syst�m SPS (ofukov�n� mezn� vrstvy).

Radiolok�tor RP-21M, katapult�n� sedadlo KM-1 umo��ovalo katapult� v p��zemn� v��ce za dop�edn� rychlosti minim�ln� 130 km/h. Od roku 1968 m�ly �p�efemky� mo�nost podv�en� podtrupov�ho kontejneru s dvojkanonem G�-23 � zam��ova� op�t pouze kolim�torov�.

Pro zapisov�n� letov�ch parametr� pro p��pad mimo��dn� ud�losti byl zpo��tku v letounech MiG-21 pou��v�n barospidograf (um�st�n v SOP, zaznamen�val rychlost a v��ku letu); v pr�b�hu slu�by byl u verze PFM nahrazov�n zapisova�em letov�ch parametr� (��ernou sk���kou�) SARPP-12 (syst�m automatick� registrace parametr� letu) � zaznamen�val �est �daj� spojit�, a to v��ku, rychlost, ot��ky, v�chylku stabiliz�toru a kolm� a pod�ln� n�sobek; d�le p�t jednor�zov�ch informac�: zapnut� autopilota, stisknut� bojov�ho tla��tka, re�im pr�ce motoru a pokles tlaku hlavn�ho a z�lo�n�ho syst�mu.

Motor R-11F2S-300.

Z celkem dodan�ch 50 kus� bylo ztraceno 12 letoun� (4x katastrofa, 8x hav�rie). PFM l�taly v letech 1966 � 1991.

MiG-21R

Verze pro pr�zkum a radioelektronick� boj (REB). Byl zv��en h�bet trupu a� po ko�en SOP, aby zde mohla b�t zabudov�na v�t�� n�dr� paliva. �Erky� toti� na potrupov�m pylonu nosily zav�en� pr�zkumn� kontejner typu R nebo D s ru��c� aparaturou ASO-21. Ovl�d�n� kontejneru bylo um�st�no na r�mu �eln�ho �t�tku kabiny, co� pilotovi zhor�ilo v�hled sm�rem dop�edu.

V p��pad� pot�eby bylo mo�no na podtrupov� pylon zav�sit pouzdro s kanonem, kter� se zam��oval p�es kolim�tor. Jinak pr�zkumn� verze nosily pouze rakety na k��deln�ch pylonech.

Na k��dlo byly p�id�ny dal�� pylony pro p��davn� n�dr�e. Na konc�ch k��del byly sn�mateln� v�etenovit� pouzdra ant�n v�stra�n�ho radioloka�n�ho p�ij�ma�e ASPO-3R. Radiolok�tor RP-21M.

Od t�et�ho dodan�ho kusu byly letouny vybaveny SARPP-12. Prvn� dva letouny dostaly syst�m SARPP nam�sto barospidografu a� v roce 1989.

Dod�no 25 letoun�, p�i katastrof� zni�en 1 ks, p�i hav�ri�ch 4 ks. Ve v�zbroji v letech 1969 � 1995.

MiG-21M

V na�em letectvu veden pod ozna�en�m MA. Drak odpov�d� variant� R. Letoun je vybaven radiolok�torem RP-21MA, dvojkanonem G�-23 a v�stra�n�m radioloka�n�m p�ij�ma�em SPO-10 zabudovan�m v draku. Kanon se ji� zam��oval gyroskopick�m zam��ova�em, kter� byl p�esn�j�� ne� kolim�torov�. Letov� zapisova� SARPP-12 byl ji� od t�to verze standardem.

�Emky� byly vybaveny katapult�n� seda�kou KM-1M, kde byly v p��pad� aktivace nejprve p�ita�eny nohy pilota z ped�l� k seda�ce pomoc� bowden� (pokud to pilot p�ed katapult�� zapomn�l nebo nestihl); u p�edchoz� KM-1 musel pilot s�m st�hnout nohy z ped�l� na stupa�ky sedadla, kde se nohy p�i vytr�en� madel nejprve zajistily sklopn�mi �packami� a pak do�lo k vyst�elen� sedadla.

U n�kter�ch letoun� byly postupn� dopln�ny podv�sy na standard MF, n�kolik letoun� mohlo n�st kontejner SM pro REB.

Ve slu�b� v letech 1969 � 1997. Dod�no 24 ks, z nich� 8 havarovalo.

MiG-21MF

Dal�� vylep�en� varianta se od p�edchoz� li�ila v podstat� v detailech. Nejv�t�� zm�nou byl pou�it� motor R-13F-300, d�le byl na lev� stran� p��d� um�st�n sn�ma� �hlu n�b�hu.

V letech 1999 a 2000 prod�lalo 10 letoun� �pravu na standard MFN (syst�my kompatibiln� s NATO).

V letech provozu 1971 � 2005 bylo z dodan�ch 102 letoun� ztraceno p�i katastrof�ch 10 ks (z toho 2 verze MFN) a p�i hav�ri�ch t� 10 ks.

MiG-21U

Dvoum�stn� cvi�n� verze na z�klad� F-13. Hlav�ov� v�zbroj nebyla instalov�na, pod k��dly po jednom z�v�sn�ku. Z dodan�ch 11 ks byly 3 ks s �zkou SOP, 8 ks se �irokou SOP. Katapult�n� seda�ky SK-1.

1 letoun verze U slou�il ve VZL� ke zkou�k�m katapult�n�ch seda�ek.

V letech 1965 � 1991 byl p�i katastrof� ztracen 1 letoun.

MiG-21US

Tato cvi�n� verze vych�z� z varianty PFM. Nem� radiolok�tor ani kanon. Katapult�n� seda�ky KM-1. Na p�ekrytu kabiny instruktora se nach�z� v�suvn� periskop k lep��mu pozorov�n� prostoru p�ed letounem p�i vzletu a p�ist�n�. Stejn� jako u varianty PFM byly na k��dlech verze US v�t�� vztlakov� klapky a syst�m SPS.

P�i katastrof�ch ztraceny 4 letouny z celkov�ch 13 ks. V na�em letectvu slou�ily v letech 1968 � 1993.

MiG-21UM

V letech 1972 � 2005 pou��valo na�e letectvo celkem 33 kus� �sp�rek� UM, kter� vych�zely z verze MF. Katapult�n� seda�ky KM-1UM (vp�edu) a KM-1IM (vzadu).

Oproti verz�m U a US m� na h�bet� trup p�ed SOP spole�nou ant�nu radiostanice RSIU-5 a radiokompasu ARK-10 a na lev� stran� p��d� se nach�z� sn�ma� �hlu n�b�hu. Kabina instruktora je vybavena sklopn�m periskopem.

Celkem ztraceno 5 letoun� verze UM � 2 katastrofy a 3 hav�rie.

Z�kladn� takticko technick� data MiG-21F-13/ MiG-21MF / MiG-21U

D�lka
13,46 / 14,07 / 13,46 m
Rozp�t�
7,154 / 7,154 / 7,154 m
V��ka
4,1 / 4,125 / 4,1 m
Maxim�ln� vzletov� hmotnost
8 625 / 9 827 / 8 020 kg
Maxim�ln� rychlost
M 2,05 / M 2,1 / M 2,05
Max. dolet bez p��davn�ch n�dr��
1 300 / 1 050 / 1 210 km
Dostup
18 800 / 17 300 / 18 300 m
Stoupavost
55,5 m/s

 


Prameny: Mikojan-Gurjevi� MiG-21 v �eskoslovensk�m vojensk�m letectvu, Miroslav Irra P�lstolet� MiG�, AVIS

Zpracoval Luk� Doubrava

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky