Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Mobiln� mechanizovaná pek�rna

Pln� mechanizovan� poln� tov�rny na v�robu chleba nahradily v �SLA poln� pek�rny KPN, kter� nevyhovovaly n�rok�m kladen�m na za��zen� tohoto typu, jak po str�nce odolnosti v��i zbran�m hromadn�ho ni�en�, tak po str�nce technick�. Pece KPN byly um�st�ny na jednoos�m podvozku ta�en�m za vozidlem. Av�ak k jejich provozu bylo pot�eba dal��ch pomocn�ch za��zen� � pros�va�ky mouky, z�sobn�ky na vodu, mouku atd. Cel� komplex se pak stal stacion�rn�m za��zen�m, co� je na rychle se pohybuj�c�m boji�ti zna�n� probl�m.

Mechanizace provozu nov�ch poln�ch tov�ren na v�robu chleba umo�nila sn�it po�et osob nutn�ch k zaji�t�n� provozu. Obsluha, krom� n�kolika manu�ln�ch z�sah� funguje pouze jako kontrola pr�ce stroj�. Um�st�n� v�ech ��st� do n�v�s� N-10-S a p��v�s� A-3 zaru�uje vysokou mobilitu a dostate�nou ochranu p�ed ��inky ZHN.

Sou��sti poln� tov�rny na v�robu chleba:

V�robn� v�z
v lev� ��sti je linka pro v�robu z�kysu a kvasu, v prav� ��sti za��zen� na v�robu t�sta. Z tohoto vozu jsou d�le pos�l�ny vykynut� bochn�ky v plechov�ch form�ch po skluzu do pe�n�ho vozu

Pe�n� v�z
zde je um�st�na pr�b�n� z�v�sov� pec, v�trac� agreg�ty, za��zen� na promaz�v�n� forem a pracovn� stoly

Skladi�tn� v�z � slou�� jako sklad surovin

Z�sobn�k vody

Elektrocentr�la

V�echny vozy pek�rny jsou mezi sebou propojeny tunelov�mi spoji, kter� umo��uj� pr�ci nez�visle na venkovn�m po�as�. Je-li to mo�n� je tov�rna z�sobov�na elektrickou energi� z ve�ejn� rozvodov� s�t�. Tepl� a studen� voda jsou p�iv�d�ny z automatick� centr�ly ve v�robn�m voze.


Expedi�n� v�z k rozvozu chleba

Jan Červinka, Zdroj: ATOM

copyright © http://www.csla.cz
Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky