Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

TZ-74


foto �asopis ATOM

TZ-74 bylo ur�en� pro o�istu bojov� techniky zamo�en� radioaktivn�mi, otravn�mi a biologick�mi l�tkami. Je postaveno na automobiln�m podvozku a pracuje na principu p�soben� proudu hork�ch v�fukov�ch plyn� z leteck�ho proudov�ho motoru. K o�ist� se vyu��v� tepeln� energie v�fukov�ch plyn�, vody, nebo dezinfek�n�ho roztoku.

TZ-74 se d�le uplatnilo v�ude tam, kde se pou��vaj� proudov� motory k pozemn�m ��el�m, nap�. k rozmrazov�n� a odstra�ov�n� sn�hu. Proudu hork�ch plyn� m��e b�t u tohoto za��zen� vyu�ito tak� k zad�mov�n� vst�ikov�n�m nafty, oleje nebo jejich sm�si do v�fuku proudov�ho motoru, kdy se vytv��� nepr�hledn� d�mov� clona.


foto �asopis ATOM

Hlavn� ��st� za��zen� je proudov� motor z cvi�n�ho letounu L-29 Delf�n. Na podvozku Tatra T-148 je motor usazen oto�n� ve svisl� i vodorovn� rovin�. Je dopln�n p��slu�enstv�m ke vst�ikov�n� kapalin do proudu v�fukov�ch plyn�, �innost je ��zena oper�torem ze samostatn� kabiny, kter� je pevn� spojena s oto�n�m lo�em proudov�ho motoru. Kabina je p�etlakov� a jej� st�ny tepeln� i zvukov� izolov�ny. Jsou do n� vyvedeny kontroln�, m��ic� a ovl�dac� prvky n�stavby. Spojen� s kabinou �idi�e je palubn�m telefonem, vn�j�� spojen� udr�uje obsluha r�diovou stanic�. Z�soba leteck�ho paliva a vody je vezena v d�len� n�dr�i o objemu 7000 I. Proti zamrz�n� je voda v n�dr�i vyh��v�na naftov�m agreg�tem. Zadn� plo�ina, proudov� motor a vodn� �erpadlo je ot��eno hydraulick�mi pohony.

Pro speci�ln� o�istu automobiln� a tankov� techniky je nejv�hodn�j�� rozvinout dv� na sebe navazuj�c� pracovi�t� TZ-74. Na prvn�m pracovi�ti je zamo�en� technika o�i��ov�na zep�edu a z boku, na druh�m z opa�n�ch stran. Pr�jezd techniky pracovi�t�m ��d� oper�tor z kabiny dv�ma sv�teln�mi semafory. Ve srovn�n� s d��v�j��mi postupy om�v�n� nebo ot�r�n� pr�tokov�mi kart��i nep�ich�zej� osoby do styku se zamo�en�mi povrchy.

K dostate�n�mu proh��t� povrch� k odstran�n� otravn�ch l�tek je nutn� p�sobit hork�mi plyny po dobu n�kolika des�tek vte�in. Zamo�en� technika se p�i poj�d�n� p�ed �st�m proudov�ho motoru n�kolikr�t zastav�. P�i dezaktivaci je radioaktivn� prach sm�v�n proudem plyn� s rozpr�enou vodou.

Pro vlastn� speci�ln� o�istu je za��zen� TZ-74 vybaveno myc� soupravou. Obsluha m��e za��zen� �istit pr�tokov�m kart��em nebo proudem vody.

Jednou z nejv�znamn�j��ch p�ednost� uveden�ho za��zen� je jeho provoz i za n�zk�ch teplot (pod 0 �C) a v minim�ln� z�vislosti na pov�trnostn�ch a ter�nn�ch podm�nk�ch.

P��slu�enstv� k zad�mov�nf se skl�d� z �erpadla, potrub�, armatur a n�dr�e um�st�n� po stran� proudov�ho motoru. Rozm�ry d�mov� clony jsou dan� mohutnost� proudu v�fukov�ch plyn�. Jej� sm�r a tvar lze horizont�ln� i vertik�ln� m�nit nat��en�m proudov�ho motoru.
Proudu plyn� s vodou lze d�le vyu��t k om�v�n� a �i�t�n� bojov� techniky. S v�hodou lze �istit zama�t�nou i nakonzervovanou techniku, kter� se nejd��ve smo�� leteck�m petrolejem a ve druh� f�zi opl�chne proudem plyn� s vodou. ��inn� je rovn� �i�t�n� techniky od n�mrazy a sn�hu.


Panel kabiny oper�tora s kontroln�mi, m���c�mi a ovl�dac�mi prvky n�stavby.

K n�cviku obsluh se pou��val trena��r TTZ-74-B - v�ce informac� zde.

ing. Ji�� Kratochv�l

copyright © http://www.csla.cz
Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky