Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE R-110

Rádiová stanice R-110 je určena pro zabezpečení spojení frontu a spojeného velení. Je to krátkovlnná rádiová stánice umístěná ve třech skříňových karosériích (označená R-110M) nebo ve čtyřech skříňových karosériích (označené R-110MR), které mají zkompletované kosočtvercové a dipólové antény.

Technické údaje

Kmitočtový rozsah: rádiová stanice pracuje v rozsahu od 3 do 24 MHz (vlnová délka 100 až 12,5 m). Lze nastavit 8625 pevně nastavitelných kmitočtů (bez doladování a přizpůsobení). Rádiovou stanici můžeme ladit plynule v celém rozsahu kmitočtů. Při plynulém ladění je možno uskutečnit pouze provoz telefonií a telegrafií s příjmem sluchem.
Přijímač „BERILL" má kmitočtový rozsah 1,5 až 24 MHz (vlnová délka 200 až 12,5 m) s 10 125 pevně nastavitelnými kmitočty.

Přijímač R-250M má horní hranici kmitočtů 25,5 MHz.
Kmitočtové zdvihy: při telegrafii s kmitočtovou modulací se uplatňují tyto kmitočtové zdvihy:
- v rozsahu 3 až 12 MHz 500 Hz;
- v rozsahu 12 až 24 MHz 1000 Hz;
- v rozsahu 1,5 až 3 MHz 250 Hz.
Kmitočtové zdvihy 250, 500 a 1000 Hz se mohou v praxi používat i v jiném pořadí (libovolně v celém rozsahu příjmu i vysílání rádiové stanice), ale není přitom jejich nastavení a doladění zaručeno.
Druh provozu: rádiová stanice může pracovat v duplexním i simplexním provozu. Umožňuje tyto druhy provozu:
- jednokanálový duplexní telegrafní provoz dálnopisným strojem s kmitočtovou modulací (Fl);
- dvoukanálový duplexní telegrafní provoz dálnopisným strojem s kmitočtovou modulací (F6);
- jednokanálový duplexní telegrafní provoz klíčem s kmitočtovou modulací (Fl) s příjmem sluchem;
- dvoukanálový duplexní telegrafní provoz klíčem s kmitočtovou modulací (F6) s příjmem sluchem;
- telegrafní provoz klíčem nemodulovanou telegrafií (AI);
- amplitudově modulovanou telefonií (A3);
- telefonní provoz pro přenos fototelegrafu;
- jednokanálový nebo dvoukanálový simplexní telegrafní provoz dálnopisným strojem s kmitočtovou modulací (Fl, F6) s možností krátkého přerušení vysílajícího;
- současný provoz s kmitočtovou modulací (dálnopisným strojem a sluchem) se dvěma účastníky (s každým po jednom kanálu). Příjem od protějších rádiových stanic se uskutečňuje dvěma přijímači;
- rádiovou retranslaci jednokanálové i dvoukanálové telefonie nebo telegrafie v simplexním nebo duplexním provozu.

Antény:
u rádiové stanice je využito několik typů vysílacích a přijímacích antén. Pro vysílání se používají:
- „V" anténa,
- náhradní anténa,
- kosočtvercová anténa (pouze u soupravy R-110MR),
- dipólová anténa (pouze u soupravy R-l 10MR). Pro příjem se používají:
- anténa s postupnou vlnou,
- anténa pro zenitní příjem,
- anténa typu šikmý paprsek.
Podmínky pro zřizování antén: pro zřízení vysílače s „V" anténou je potřebná plocha 150 x 150 m. Pro zřízení vysílače s kosočtvercovou anténou je nutná plocha 250 X 250 m. Pro zřízení antény s postupnou vlnou u přijímače je potřebná plocha 275 X 10 m (anténa se staví směrem k protějšímu účastníkovi).
Při provozu může být přijímač vzdálen od vysílače na vzdálenosti od 1 do 30 km. Ovládání vysílače přijímačem pro provoz všech druhů provozů je zabezpečeno dvěma dvoužilovými spojovacími vedeními, nebo radioreléovou stanicí R-403LM. Kabelová vedení do souboru rádiové stanice nenáleží. Útlum linkových vedení nemá převýšit hodnotu 26,04dB.

Dosah:
stanice na optimálních kmitočtech, zvolených s ohledem na ionosférické podmínky a vybranými kmitočty pro libovolnou denní a roční dobu je:
- minimálně 3000 km při provozu dálnopisem a klíčem (s příjmem sluchem),
- minimálně 2000 km při telefonním a fototelegrafickém provozu.

Napájení:
- vysílače:
- z trojfázové elektrovodné sítě o napětí 380 V a kmitočtu 50 Hz (nebo napětím 220 V),
- z elektrocentrály AD-30 T/400, trojfázové o napětí 380 V a kmitočtu 50 Hz;
- přijímače:
- z jednorázové elektrovodné sítě o napětí 220 V a kmitočtu 50 Hz,
- z elektrocentrály AB-40/230, jednorázové o napětí 220 V a kmitočtu 50 Hz.

Příkon:
- vysílače max. 20kVA;
- přijímače max. 3 kVA.
Klimatické podmínky: rádiová stanice je určena pro provoz v rozmezí teplot (uvnitř karosérie) od +5 °C do +50 °C a okolní vlhkosti do 95 % při teplotě +40 °C. Při provozu za přímého slunečního záření je nezbytné vozidla zakrývat plachtou a zabránit tak jejich přehřátí.

Spojení za jízdy: v každém vozidle s rádiovou stanicí je velmi-krátkovlnná rádiová stanice R-105M, určená k provozu mezi vozidly za jízdy na předem stanovených kmitočtech (bez vyhledávání a bez do ládování). Pro provoz se rádiová stanice umísťuje v budce řidiče na speciálním držáku.

Základní technické údaje o vysílači Výkon vysílače v anténě:
- při telegrafním provozu je minimálně 5 kW;
- při telefonním provozu je minimálně 2,4 kW.
Kalibrace budiče vysílače se provádí na volných kmitočtech vysílače. Rysky na stupnici pro ladění v rozsahu 3 až 12 MHz jsou po 125 a 250 Hz v rozsahu 12 až 24 MHz.
Celkový stupeň nestability kmitočtů vysílače vlivem různých desta-bilizujících faktorů při plynule nastavitelném vlnovém rozsahu nepřevyšuje:
- 100 Hz ve vlnovém rozsahu 3 až 6 MHz;
- 200 Hz ve vlnovém rozsahu 6 až 12 MHz.
- 400 Hz ve vlnovém rozsahu 12 až 24 MHz.
Citlivost telegrafních klíčovacích obvodů vysílače:
- při provozu tónovým zařízením s kmitočtovou modulací minimálně 25 mV;
- při provozu tónovým zařízením s amplitudovou modulací minimálně 100 mV.
Vstupní linkový proud při telegrafním provozu zařízením „BODO" se nastavuje 20 až 25 mA, při použití dálnopisného stroje STA-2M se nastavuje 45 až 60 mA.
Zařízení tónové telegrafie umožňuje telegrafní rychlosti:
- při amplitudové modulaci do 25 Baudů;
- při kmitočtové modulaci tónovým zařízením do 70 Baudů.
Koeficient hloubky modulace: 80 až 100 %, při citlivosti vstupního modulačního zařízení 150 mV.

Nízkofrekvenční pásmo propustnosti: od 300 do 3400 Hz. Koeficient nelineárního zkreslení: nepřesahuje 6 %. Úroveň hlasitosti: nemá přesáhnout 40 dB.

Základní technické údaje o přijímači
Citlivost přijímače:
ve všech vlnových rozsazích od 1,5 do 24 MHz je minimálně 1 µV při příjmu telegrafie a minimálně 9 až 12 µV při příjmu telefonie.

Složení soupravy
Rádiová stanice R-110M:
- ve vozidle č, 1 je vysílač,
- ve vozidle č. 2 je zdrojová část vysílače,
- ve vozidle č. 3 je přijímač. Rádiová stanice R-110MR:
- ve vozidle č. 1 je vysílač,
- ve vozidle č. 2 je zdrojová část vysílače,
- ve vozidle č. 3 je anténní část vysílače,
- ve vozidle č. 4 je přijímač.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky