Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE R-140

Rádiová stanice R-140 (R-140X) je krátkovlnná jednopásmová radiotelefonní a radiodálnopisná stanice s výkonem 1 kW, která je určena pro spojení u pozemního vojska, raketového vojska, letectva a vojska PVOS.
Rádiová stanice R-140 (R-140X) svými vysoce stabilními elektrickými parametry, jednotlivými druhy provozů, zejména provozem s jedním postranním pásmem, umožňuje zabezpečit kvalitní a spolehlivé radiotelefonní a radiodálnopisné utajené i neutajené spojení pro jednotlivé stupně velení (divize, armáda, front).
Souprava R-140 je zabudovaná do terénního skříňového automobilu P-V3S s přívěsem PAJ-1.
Souprava R-140X je zabudovaná do skříňové karosérie K 1-131.2 na podvozku automobilu ZIL-131.

Hlavní výhody rádiové stanice:
- široký kmitočtový rozsah 1,5 až 29,9999 MHz umožňuje výběr velkého množství pracovních kmitočtů (kanálů),
- vysoká stabilita vysílače a přijímače zabezpečuje spolehlivé a operativní spojení,
- modulace s jedním postranním pásmem umožňuje vytvořit telefonní vysokofrekvenční kanály se zvýšenou odolností proti rušení,
- elektronický systém dolaďování, dálkové ovládání a rychlé automatické přelaďování na některý z deseti předem připravených kmitočtů rádiového vysílače a přijímače,
- naladění rádiového vysílače pomocí umělé zátěže a použité auto-matizační prvky pro ovládání stanice značně zjednodušují a urychlují navázání spojení a vedení provozu.

Technické údaje
Kmitočtový rozsah: 1,5 až 29,9999 MHz (vlnová délka 200 až 10 m).
Počet nastavitelných pracovních kmitočtů: 285 000 s odstupem po 100 Hz. Nastavený pracovní kmitočet (kanál) je indikován číslicovými výbojkami.

Způsoby ladění:
- ruční s možností nastavení deseti předem připravených pracovních kmitočtů za 30 až 40 minut,
- automatické přeladění z jednoho pracovního kmitočtu na druhý předem připravený kmitočet za 30 sekund.

Stabilita kmitočtu: ±5 . 10-7 za půl roku u vysílače i přijímače dosažena použitím krystalových oscilátorů.
Stabilita vysílače při telegrafním provozu F1:
- ± 15 Hz při kmitočtovém zdvihu 125 Hz,
- ±27 Hz při kmitočtovém zdvihu 250 Hz,
- ±37 Hz při kmitočtovém zdvihu 500 Hz.
Nerovnoměrnost kmitočtové charakteristiky: 3 dB v kmitočtovém pásmu 300 až 3400 telefonního kanálu.

Výkon vysílače: při všech druzích provozu 800 až 1000 W. Druhy provozu:
- jednokanálová jednopásmová telefonie na horním (HPP) nebo dolním (DPP) postranním pásmu s úrovní nosného kmitočtu 3 %, 10 % nebo 70 %; Provoz s úrovni nosného kmitočtu 70 % je určen pro spojení s rádiovými stanicemi starší konstrukce pracující provozem A3;
- jednokanálová telefonie současně na horním i dolním postranním pásmu se společnou předávanou informací a s úrovní nosného kmitočtu 3 % nebo 10 % (AKORD 3 %, AKORD 10 %);
- dvoukanálová telefonie se dvěma na sobě nezávislými postranními pásmy a s úrovněmi nosných kmitočtů 3 % nebo 10 % (HPP + DPP 3 %, HPP + DPP 10 %>;
- kmitočtově modulovaná telefonie (F3);
- nemodulovaná telegrafie (AI) klíčem;
- jednokanálová kmitočtově modulovaná telegrafie klíčem nebo dálnopisným strojem s kmitočtovým zdvihem 125, 250 nebo 500 Hz (Fl-125, Fl-250, Fl-500);
- dvoukanálová kmitočtově modulovaná telegrafie dálnopisným strojem a klíčem s kmitočtovým zdvihem 250 Hz (F6-250).
Způsoby ovládání rádiové stanice:
- ruční ovládání vysílače i přijímače,
- místní ovládání ovládacími prvky rádiové stanice,
- dálkové ovládání:
a) modulace a zaklíčování vysílače pomocí rádiové stanice R-138 (R-4AT, OT-62/R-4MT, OT-64/R-4MT, P-241TM),
b) přeladění, modulace a klíčování pomocí zařízení dálkového ovládání (ZDO) v soupravě PRP-4Up individuálně přes R-138, nebo skupinově přes RDM-12Í6),
- ovládání pomocí přenosné ovládací skříňky (POS) vzdálené od rádiové stanice maximálně 1 km,
- ovládání pomocí telefonního přístroje TP-25 s přístavkem TP-25Rd vzdáleného od rádiové stanice maximálně 500 m,
- ovládání z budky řidiče,
- ovládání (modulace) z telegrafní provozovny připojené kabelem MP-54 na linkový vstup stanice,
- ovládání (modulace) z telefonní provozovny připojené kabelem MP-54 na linkový vstup stanice.

Antény:
a) vysílací:
- šikmý symetrický dipól 2 x 40 m dlouhý,
- šikmý symetrický dipól 2 x 11 m dlouhý,
- „V" anténa 2 x 46 m dlouhá,
- lOmetrová poloteleskopická tyčová anténa,
- 4metrová tyčová anténa;
b) přijímací:
- šikmý symetrický dipól 2 x 13 m dlouhý,
- „V" anténa 2 x 46 m dlouhá,
- 4metrová tyčová anténa;
c) anténa s prostorovým zářením (APZ) pro vysílání i příjem na místě i za pohybu;
d) rádiové stanice R-138:
- logaritmicko-periodická anténa,
- širokopásmová anténa,
- tyčová anténa;
e) rádiové stanice R-107T:
- článková anténa,
- prodloužená článková anténa,
- drátová anténa s postupnou vlnou. Dosah:
- na místě se stejným typem stanice, na vhodně zvolených pracovních kmitočtech a anténách při telegrafním nebo jednokanálovém jednopásmo-vém telefonním provozu 1000 až 1500 km, při telegrafním provozu klíčem 1500 až 2000 km,
- za pohybu na vhodně zvolených kmitočtech s využitím antény s prostorovým zářením (APZ) 150 až 300 km pouze simplexním provozem.

Napájení:
- z třífázové elektrovodné sítě 3 X 380/220 V ± 10 % přes stabilizátor napětí,
- z elektrocentrály ČSAB-6-3-400 při provozu na místě i za pohybu,
- z generátoru GAB-8/T (3 X 230 V, 8 kVA) poháněného motorem automobilu na místě.

Příkon: při napájení z jednotlivých zdrojů nepřevyšuje 5 kVA. Obsluha: pět mužů.
- velitel rádiové stanice,
- starší radiodálnopisec,
- dva radiodálnopisci,
- řidič - strojník elektrocentrály. Prostor pro rozvinutí: 100 x 150 m. Hmotnost:
- rádiové stanice R-140 i s obsluhou 9050 kg a automobilového přívěsu 1830 kg,
- rádiové stanice R-140X nepřevyšuje 10 200 kg.

Složení soupravy
Souprava rádiové stanice R-140 (R-140X) obsahuje: rádiový vysílač R140, rádiový přijímač R-155P, ovládací skříň radisty (OSR), přenosnou ovládací skříň (POS), přepínač vysílacích antén (PVA), přepínač přijímacích antén (PPA), přizpůsobovací díl přijímače (PDP), rádiovou stanici R-138, rádiovou stanici R-107T (pouze v R-140X), rádiovou stanici R-105D, rádiový přijímač se zdrojovou skříní, koncové telefonní a telegrafní zařízení, zdroje a zařízení silnoproudého rozvodu, zařízení skříňové karosérie, anténní materiál, příslušenství a záložní součástky.

Vysílač R-140 obsahuje:
- budič (díly 1-0M, V-2, V-3, V-4),
- koncový stupeň (KS),
- přizpůsobovací a symetrizační zařízení (PSZ),
- přizpůsobovací a komutační zařízení (PKZ),
- vysokofrekvenční přepínač (VFP),
- usměrňovač (VU-50),
- rozvodnou skříň (RS),
- umělou zátěž.

Rádiový přijímač R-155P obsahuje:
- zdrojový díl 3-0M (nebo 3-0MX),
- základní díly (1-0M, 2-1M),
- výstupní díly (4-0M, 5-0M, 9-0M). Ovládací skříň radisty obsahuje:
- zdrojový díl (9-1),
- propojovací díl (9),
- ovládací díl (9-2).

Rádiová stanice R-138 obsahuje:
- díl vysílače a přijímače,
- ovládací díl,
- díl pro vícenásobné využití (BVV),
- zdrojový díl BPS a BP 220/27,
- umělou zátěž.

Koncová telefonní a telegrafní zařízení:
- telefonní přístroj TP-25 s přístavkem TP-25Rd,
- dálnopisný stroj D-302.2A,
- zařízení tónové telegrafie STT-1 s klíčovacím zařízením KSTT-1,
- přípojná skříňka dálnopisu (PDS),
- přepojovací pole pro dálkové ovládání,
- skříňka velitele 27M v budce řidiče. Zdroje a zařízení silnoproudého rozvodu:
- elektrocentrála ČSAB-6-3-400,
- generátor GAB-8/T s regulátorem napětí (pouze R-140X),
- stabilizátor napětí STN,
- díl pro elektrickou ochranu ÉV-26/FMV (pouze R-140X).

Zařízení skříňové karosérie obsahuje:
- napájecí díl KS-6 (pouze R-140X),
- topné zařízení 6BON-3,
- topné zařízení OV-65 (pouze u R-140X),
- filtrační a ventilační zařízení FVU-100N-12 (pouze u R-140X).

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky