Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ R-155P

Rádiový přijímač R-155P je superheterodyn s dvojím směšováním. Je určen pro příjem signálů v kmitočtovém pásmu 1,5 až 30 MHz. Je základním přijímačem soupravy krátkovlnné rádiové stanice R-140 a je možno jej využít i jako samostatný rádiový přijímač.

Přijímač umožňuje:
- příjem amplitudově modulované telefonie A3;
- příjem telefonie na jednom nebo na obou postranních pásmech (A3A, A3H,A3J);
- příjem telefonie z rychle letících letounů (jednopásmovou nebo dvoupásmovou telefonií);
- příjem libovolného postranního pásma telefonního signálu s amplitudovou modulací nebo obou pásem současně na samostatné výstupy přes díl pro postranní pásma (A3B);
- příjem nemodulované telegrafie (A1);
- příjem telegrafie s kmitočtovou modulací s kmitočtovými zdvihy 125, 250 nebo 500 Hz (Fl);
- příjem jednokanálové telegrafie s kmitočtovou modulací s kmitočtovými zdvihy 125, 250 nebo 500 Hz (Fl), nebo dvoukanálové telegrafie s kmitočtovou modulací s kmitočtovým zdvihem 250 Hz (F6);
- výběrový dálnopisný příjem s použitím dvou rádiových přijímačů;
- příjem kmitočtově modulované telefonie (F3)
Provozní podmínky: při telefonním provozu je zabezpečen příjem kmitočtů v pásmu 300 až 3400 Hz. Přijímač zabezpečuje kvalitní příjem v těchto podmínkách:
- při teplotě okolního vzduchu od —10 °C do +50 °C (ve výjimečných případech —50 °C do +65 °C);
- při relativní vlhkosti 95 až 98 % a teplotě ±40 °C;
- při změně napájecího napětí o ±5 % od jmenovité hodnoty a při změně kmitočtu sítě o ±2,5 %.

Citlivost:
a) při A3:
- od 1,5 do 5 MHz minimálně 12 µV,
- od 5 do 20 MHz minimálně 10µV,
- od 20 do 30 MHz minimálně 5,5 µV.
Při příjmu signálu na jednom postranním pásmu je v celém kmitočtovém rozsahu minimálně 2 µV;
b) při příjmu nemodulované telegrafie (A1):
- od 1,5 do 5 MHz minimálně 1,3 µV,
- od 5 do 20 MHz minimálně 1,1 µV,
- od 20 do 30 MHz minimálně 0,6 µV;
c) při příjmu Fl, F6 (klíčem i dálnopisem) je citlivost v celém pásmu minimálně 1,5 µV.
Přijímač je sestaven ze šesti dílů, které jsou ve společném stojanu. Označení dílů a jejich určení:
- díl 1-OM: - (díl základních kmitočtů) vytváří pracovní kmitočty s kmitočtovým odstupem 100 Hz v celém kmitočtovém rozsahu přijímače. Je využit pro kompenzaci kmitočtu hlavního oscilátoru;
- díl 2-1M: - (hlavní kanál) je určen pro příjem rádiového signálu v kmitočtovém pásmu od 1,5 do 12,5 MHz;
- díl 3-0M: - zabezpečuje napájení dílů 1-0M a 2-1M;
- díl 4-0M:-zabezpečuje příjem signálů na postranních pásmech a příjem úzkopásmové kmitočtové modulace. Obsahuje prvky kanálu dolního a horního postranního pásma, automatické doladování kmitočtu místního oscilátoru podle pilotovacího kmitočtu;
- díl 5-0M: - určen k příjmu kmitočtově modulované telegrafie a uskutečňuje se v něm:
- základní filtrace přijatého signálu, jeho detekce a dešifrování,
- tvarování výstupních signálů potřebných pro činnost koncových zařízení,
- příjem telegrafních signálů s kmitočtovým zdvihem sluchem,
- sluchová a optická kontrola;
- díl 9-0M: - obsahuje výstupy bezkontaktních elektronických relé pro dálnopisné stroje.

Přijímač má tyto výstupy:
a) výstupy pro sluchátka TA-56M na dílu 2-1M pro provozy A1 a A3 a na dílu 4-0M pro provozy JPP a F3 s výstupním napětím 2,7 V. Na dílu 5-0M je výstup pro příjem kmitočtově modulované telegrafie sluchem;
b) výstupy JPP: - kanál DPP 600 ohmů, úroveň 2,7 V,
- kanál HPP 600 ohmů, úroveň 2,7 V,
- kanál F3 600 ohmů, úroveň 2,7 V;
c) výstupy z 5. dílu pro ovládám dílu 9-0M mají tyto parametry:
- zátěž 4,5 kiloohmů,
- výstupní úroveň: +0,6 V ±0,5 V a +10 V ±2,5 V;
d) výstupy relé pro blokování přijímače v provozu automatickým poloduplexem (APD);
e) výstupy z dílu 9-0M pro připojení dálnopisu:
- v I. režimu (linkové napětí ±60 V, proud 30 mA),
- ve II. a III. režimu (linkové napětí 120 V, proud 50 mA);
f) výstup pro připojení speciálního zařízení. Přijímač je možno ovládat těmito způsoby:
- ručně: přepínač „DRUH OVLÁDÁNÍ" je v poloze „M",
- místně: přepínač „DRUH OVLÁDÁNÍ" je v poloze „MD",
- dálkově: přepínač „DRUH OVLÁDÁNÍ" je v poloze „D".
Při ručním ovládání se kmitočet přijímače nastavuje přepínači (nebo tlačítky) na dílu 1-0M.
Při místním ovládání se přepínačem (nebo tlačítkem) „KANÁLY" na stojanu přijímače volí jeden z deseti nastavených kmitočtů na kolíčko-vém přepojovači dílu 1-0M.
Při dálkovém ovládání se přepínačem (nebo tlačítkem) „VOLBA KANÁLU" - „PŘÍJ." nebo povelem ze ZDO při dálkovém ovládání R-140X volí jeden z deseti nastavených kmitočtů na kolíčkovém přepojovači dílu 1-0M.

Napájení přijímače:
Přijímač se napájí střídavým napětím 220/127 V o kmitočtu 50 Hz ±2,5 %. Potřebný příkon je maximálně 360 VA.

Rozměry stojanu přijímače:
1038 X 590 x 520 mm.

Hmotnost přijímače:
210 kg

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky