Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ R-309

R309

Rádiový přijímač R-309 je krátkovlnný přijímač pro příjem amplitudově modulované telefonie sluchem a pro příjem amplitudově modulované telegrafie klíčováním. Přijímač je určen pro zdvojený příjem na oddělené antény a pro provoz na vedení.

Technické údaje
Kmitočtový rozsah: od 1 do 36 MHz (odpovídá vlnové délce 8,33 až 300 m) plynule laditelný. Kmitočtový rozsah je rozdělen na 8 pod-rozsahů s překrytím podrozsahů:
Přechod z jednoho podrozsahů na druhý se provádí karuselovým přepínačem. Překrytí kmitočtového pásma podrozsahů je větší než 0,5 %.

Spolehlivě pracuje:
- při změně teploty okolního vzduchu od —10 °C do +50 °C,
- při vlhkosti vzduchu do 98 %,
- při změnách síťového napětí do +10 % a —20 % a kmitočtu o ± 5 %,
- při změně napětí akumulátorů (při napájení z akumulátorů) do +5% a—10%,
- za jízdy v automobilu, po prašných cestách a při otřesech,
- při vibracích o kmitočtu od 10 do 70 Hz.
Vstupy přijímače:
- anténní („A1" a „A2"),
- pro napětí ARU z pomocného zařízení („ARVO"),
- pro připojení napájení termostatu a motoru APČ („TERMOSTAT motor APČ"),
- pro připojení napájení přijímače „PITANIJE" (napájení). Kromě toho je zde možnost spojení jiných zařízení s hřídelem bloku
ladicích kondenzátorů a s hřídelem přepínače podrozsahů. Přijímač má 4 přepínatelné anténní vstupy:
- vstup pro připojení symetrických antén (ekvivalentní odpor 200 O). Přepínač „ANTENNY" je v poloze O i
- vstup pro připojení nesymetrických antén (ekvivalentní odpor 75 až 400 Í2). Přepínač „ANTENNY" je v poloze O;
- vstup pro připojení antény typu šikmý paprsek (ekvivalent -- indukčnost 12 µH, kapacita 60 pF a odpor 400 ohmů);
- vstup pro korekci stupnice přijímače, přepínač „ANTENNY" je v poloze „KORR.".
V přijímači je možno doladit vstup, zabezpečující doladění vstupních obvodů do rezonance v prvních třech polohách přepínače „ANTENNY".

Při příjmu se symetrickými anténami nepřesahuje symetrie vstupních obvodů 10 % na I. až IV. podrozsahu a 15 % na V. až VIII. podrozsahu.

Vstup přijímače je chráněn proti přepětí vysokofrekvenčními signály a proti radiolokačním poruchám.

R309

Výstupy přijímače:
- pro výstup „TELEFONNY" - pro paralelní připojení dvou párů náhlavních nízkoohmových sluchátek typu TA-56M, napětí 1,5 V;
- pro výstup „LINIJA" - provoz na vedení odporem 600 ohmů, napětí 1,5 V;
- pro nízkofrekvenční výstup „NČ" - pro připojení zátěže C - 400 pF, přemostěný odporem 100 kohmů je napětí od 0,3 do 0,5 V;
- pro výstup stejnosměrného napětí „ARZ" a pro zdvojený příjem je napětí- 1,5 V;
- pro výstup druhého mezifrekvenčního kmitočtu „PČ 2" je napětí větší než 30 mV;
- pro výstup prvního mezifrekvenčního kmitočtu „PČ 1" je citlivost tohoto výstupu při maximálním zesílení lepší než 100 µV;
- pro výstupy prvních oscilátorů „1 GET I. - IV." a „1 GET V. -VIII." je napětí větší než 0,1 V;
- pro výstup násobiče kmitočtu prvního oscilátoru „UM" je napětí větší než 5 mV;
- pro výstup druhého oscilátoru „2 GET" je napětí větší než 50 mV;
- pro výstup třetího oscilátoru „3 GET" je napětí větší než 50 mV.

Citlivost přijímače měřená přes náhradní anténu 100 ohmů při poměru signálu k šumu 3:1 a výstupním napětí 1,5 V na zátěži (jeden pár náhlavních sluchátek nízkoohmových typu TA-56M) a v pásmu širokém 4 kHz v telefonním provozu je lepší než 3 µV a v telegrafním provozu je lepší než 0,6 ;xV.

Selektivita přijímače: potlačení zrcadlového kmitočtu na I., II., III., IV. a VIII. podrozsahu je nejméně 4000násobné, na VI. a VIL podrozsahu je nejméně 2000násobné. Mezi sousedními kanály je nejméně lOOOnásobné (na konci III. podrozsahu je potlačení větší než 600násobné). Potlačení mezifrekvenčního kmitočtu je nejméně 10 000 násobné. Přijímač má dvě přepínatelná pásma propustnosti s plynulou regulací. Úzké pásmo s mezními hodnotami při dvojnásobném zeslabení signálu je menší než 200 Hz a větší než 4 kHz. Široké pásmo s mezními hodnotami je při dvojnásobném zeslabení signálu menší než 4 kHz a větší než 8 kHz.

Automatická a ruční regulace zesílení: automatická regulace zesílení (ARZ) umožňuje zvýšení výstupního napětí až čtyřikrát a při zvětšení výstupního signálu 10 000krát vzhledem ke skutečné citlivosti. Ruční regulace zesílení vf a mf kmitočtu musí zabezpečit při vypnutém

ARZ udržení výstupního napětí 1,5 V, a to i při zvětšení signálu l000krát vzhledem ke skutečné citlivosti. Ruční regulace nf zesílení při zapnutém ARZ musí umožnit plynulé nastavení napětí od 0,5 do 1,5 V, při zvětšení signálu 1 000 krát vzhledem ke skutečné citlivosti.

Amplitudová charakteristika: nelinearita amplitudové charakteristiky přijímače v mezích výstupního napětí od 0,5 do 4 V při provozu s jedním párem náhlavních sluchátek a na vedení je menší než ±4 dB.

Nelineární zkreslení: koeficient nelineárního zkreslení při provozu s jedním párem náhlavních sluchátek a při výstupním napětí 1,5 V je menší než 5 %.

Teplotní koeficient kmitočtu: teplotní koeficient kmitočtu přijímače nepřesahuje na I. až IV. podrozsahu hodnotu 15 x 10-6 a na V. až VIII. podrozsahu hodnotu 10 X 10-6.

Kmitočtová stabilita: celkové rozladění kmitočtu přijímače způsobené samoohřevem 30 minut po zapnutí (nepočítaje první 3 minuty) nepřesahuje 400 Hz. Po hodině od zapnutí přijímače nepřesahuje rozladění ±100 Hz. Změny napájecích napětí (akumulátorů) o +5 % až —10 % od jmenovité hodnoty způsobí rozladění o 400 Hz.

Vyzařování napětí oscilátorů do okruhu antény: vyzařování oscilátorů do antény na vstupu přijímače zatíženého umělou anténou 100 ohmů nepřesahuje úroveň 20 µV na I. až IV. podrozsahu a 50 µV na V. až VIII. podrozsahu.

Vnitřní kombinační poruchy: celkový počet míst potlačeného příjmu na všech podrozsazích v pásmu 1 až 36 MHz nepřevyšuje 20. Ekvivalentní napětí kombinačních poruch vytvořených zázněji harmonických kmitočtů oscilátorů přiváděné na vstup je menší než 0,8 µV v 15 bodech a menší než 2 µV v 5 bodech.

Přesnost odečítání kmitočtu: přesnost odečtení a nastavení kmitočtu přijímače podle optické stupnice v rozmezí pracovní teploty je od —10 °C do +50 °C a po korekci ve dvou vyznačených bodech nepřesahuje:
na I. až II. podrozsahu 1000 Hz, na III. až IV. podrozsahu 2000 Hz, na V. až VIII. podrozsahu 2500 Hz.

Konstrukce stupnice: celá stupnice se skládá ze dvou stupnic. Ze stupnice pro hrubé ladění a stupnice pro přesné ladění (optické). Na těchto stupnicích se odečítají kmitočty přijímače. Cejchování na stupnici pro přesné ladění je v kHz a pro hrubé ladění je v MHz.

R309

Osazení přijímače: přijímač je osazen elektronkami s drátovými vývody pro přiletování do obvodů. Celkem je v přijímači 25 kusů elektronek (11 kusů elektronek 1Ž29B, 12 kusů elektronek 1Ž24B a 2 kusy elektronek 1Ž37B).

Napájení:
- z elektrovodné sítě o napětí 110, 127 nebo 220 V, 50 Hz,
- stejnosměrným napětím 12,5 V z akumulátoru. Spotřeba a příkon:
- pro napájení z akumulátorů je potřebný proud 1,3 A.
- příkon přijímače ze sítě je 35 VA. Rozměry a hmotnost:
- přijímač 450 X 370 X 335 mm, 33 kg,
- napájecí díl 310 x 360 X 240 mm, 14 kg.
Celá souprava přijímače R-309 je uložena ve dvou přepravních bednách.

Souprava je složena:
- z přijímače,
- z napájecího dílu,
- ze záložních bloků,
- z dokumentace.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky