Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

SLUŽBA POHONNÝCH HMOT A MAZIV - 80 léta
Polní zásobovací systém týlovým materiálem do stupně pluk
| Zpět na předhled druhů vojsk | Potrubní doprava PHM |

Už jsem jednou uvedl, že ČSLA, tedy Československá lidová armáda je fenomén našich dějin, který se svého objektivního posouzení dočká až asi za hodně let. Abychom se nebořili do irelevantních věcí zůstanu u postulátu že Československá armáda byla taková jaká byla. Kdo v ní sloužil má jisté povědomí a je na něm jestli svoji zkušenost vnímá pozitivně nebo naopak.V předchozích dvou tématech jsem se věnoval:

- komplexnímu pohledu na přípravu člověka občana civilisty na boj, tedy tomu co z něj mělo udělat vojáka

- v samostatném bloku jsem se věnoval základům použití ČSLA  v útočném boji. Tento druhý blok má před sebou ještě možnosti jistého vývoje.

V této době zpracovávám blok šesti témat, kdy se budu zabývat službou PHM. Protože byla přímou součástí týlového zabezpečení vezmu to komplexněji a službu PHM vždy nějakým způsobem zvýrazním.

Na úvod bych chtěl předeslat, že v době existence ČSLA nebyl používán dnes běžný termín logistická podpora. Po sovětském vzoru bylo všestranné zabezpečení armády v poli řešeno tak, že bylo rozděleno na tři části.

TÝLOVÉ ZABEZPEČENÍ

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ a

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Jelikož jsem v ČSLA pracoval jako týlový specialista služby PHM, na funkcích NS PHS 31.rlrtz v Bechyni , ČVO 740 a potom jako důstojník služby PHM 51.lpr v Prostějově, ČVO 742 budu se věnovat pouze týlovému zabezpečení.
Doplním alespoň rámcově zdravotnické zabezpečení a technické úplně pominu. Nic opravdu vypovídajícího o něm nevím. Pravda ale je, že tyto jednotlivé složky spolu spolupracovaly, využívaly společnou obranu a ochranu při přesunech i v prostorech rozmístění.

Základem týlového zabezpečení útvarů jednotek ČSLA byly POHYBLIVÉ ZÁSOBY MATERIÁLU. Pohyblivé zásoby byly materiál všech materiálových tříd potřebný k tomu, aby bojující armáda byla schopna vést boj na dobu 3 až 5 dnů. Za tuto dobu se měl rozvinout polní zásobovací systém, tedy armádní a frontová základna týlového zabezpečení.

Pohyblivá zásoby byly kalkulovány, vytvářeny a , přepravovány, spotřebovávány a doplňovány v základních kalkulačních ekvivalentech. Byl to tyto termíny:

Palebný průměr: počet kusů střeliva určený k dané zbrani. U zbraně Sa 58 to bylo 300 nábojů. Palebný průměr pro jednotlivé zbraně určovaly speciální předpisy. Palebný průměr jednotky nebo útvaru byl součet všech palebných průměrů  všech zbraní a zbraňových systémů celé jednotky nebo útvaru. Byl spočítán na kusy a převeden do tun.

Denní dávka potravin: množství kalorií uložených v různých typech konzervovaných potravin a pečiva  který měl zajistit energetickou spotřebu vojáka na jeden den.Denní dávka potravin útvaru jednotky tak byl dán prostým součtem vojáků a násobeno jednotlivými složkami této stravní dávky,

Záloha výstroje letní/ zimní: množství jednotlivých výstrojních součástek na kompletní vybavení jednoho vojáka na letní/ zimní období. Jestli si dobře pamatuji šlo o 25 kompletů.

Náplň PHM:  bylo to  předepsané množství PHM které muselo mít přímo u sebe jedno vozidlo nebo agregát.
Bylo to zajímavé:
Třeba na fóru diskutovaná P-V3S měla náplň tvořenou:
- 120 litrů v základní nádrži
- 80 litrů uložených ve 4 kusech kanistrů 20 litrů.
Suma: náplň vozidla P-V3S byla 200 litrů motorové nafty.

Tank T –72 měl obsah integrálních nádrží 1560 litrů, což byla jeho náplň.

EC-1kVA měla obsah nádrže 7 litrů a 60 litrů benzinu ve směsi s olejem M2T měla uloženo ve třech kanistrech na PHM 20 litrů
Suma: náplň této maličké elektrocentrály byla 67 litrů

Náplně PHM byly přesně určeny předpisem PHM 1-1, příloha 1 a ten pamatoval na všechno, co v ČSLA spotřebovávalo cokoliv. Obecně platilo že náplň PHM má zajistit proběh:
550 až 650 kilometrů u kolové techniky
250 až 350 kilometrů u pásové techniky
24 motohodin u agregátů, u vybraných pak 48 hodin.
1 letadlový vzlet u letecké techniky

Náplň PHM pak byla součet náplní všech vozidel útvaru jednotky. Byla rozdělena na náplň PHM pro kolovou techniku a agregáty jako jedna skupina a náplň PHM pro pásovou techniku jako druhá skupina.

ROZLOŽENÍ POHYBLIVÝCH ZÁSOB

Základní jednotkou zabezpečení vojáka pro boj byl voják sám. Takže napřed se podíváme na něj.

Střelecký materiál
-jednu polovinu palebného průměru své zbraně, například u SA vz. 58 šlo o 150 nábojů, u RPG-7 nesl pancéřovník 3 střely a jeho pomocník dalších 7 a to vlastních střel a stejný počet rozložených raketových motorů. K tomu samozřejmě osobní zbraně - pancéřovník pistoli a pomocní samopal-žádná sranda. A kulometník - táhl kulomet a k němu pistoli. K tomu 450 nábojů. Jeho pomocník 600 nábojů a samopal se 150 kusy odpovídající munice.
-2 kusy ručních granátů: jeden RG 4-útočný a jeden F-1 obranný

Ochrana proti ZHN
-kompletní protichemický oblek, individuální protichemický balíček a univerzální odmořovací soupravu

Zdravotní materiál
-kapesní obvaz, osobní dozimetr, autoinjektor GAI, radioprotektivní látku CISTATMIN a látku pro úpravu vody DIKACIT nebo PANTOCIT

Proviantní materiál
-malou polní s jídelním nádobím třídílným, příbor, denní dávku potravin a jednu sadu nedotknutelné dávky potravin, polní láhev s vodou.

Výstrojní materiál
-náhradní soupravu prádla

Ženijní materiál
-ženijní lopatku, jednu nálož 100g tritolu se zapalovačem se s požděním na 30 sekund.

Následuje tabulka, která přesně ukáže jak to tenkrát bylo s vývozem pohyblivých zásob.

Pohyblivé zásoby se pak dále dělily na:

- spotřební část – spotřebovávané při přesunech nebo bojové činnosti na základě vydaných rozkazů, které obsahovaly i týlovou součást kde byly stanoveny normy spotřeby jednotlivých druhů materiálu

- nedotknutelné zásoby, které musely být vždy zachovány a o jejich spotřebování rozhodl nadřízený velitel podle hlášení o potřebě podřízených. Tyto zásoby byl tvořeny:

stanovenou částí munice, zpravidla šlo o 0,1 až 0,2 palebného průměru zbraně nebo zbraňového systému

jednou denní dávkou potravin a jednou nedotknutelnou dávkou potravin

0,25 náplně PHM u všech prostředků vyjma letecké techniky kde to byla 1 náplň

Na základě rozhodnutí nadřízeného velitele mohly být na přechodnou dobu vytvořeny i zvýšené zásoby. Tyto se vytvářeli většinou u PHM a to:
- za účelem pokrytí spotřeby PHM při přesunech z výchozích prostorů k rozchodištím pochodových proudů do předvojových sestav při útocích z chodu
- za účelem pokrytí spotřeby PHM při přesunech z mírových posádek do shromaždišť
Cílem bylo aby technika po příchodu do těchto míst měla plné nádrže a přídavné obaly před zahájením boje nebo secvičování bojové činnosti.
Byl vytvářeny přímo na vozidlech. Třeba tanková technika měla přímo na sobě nosiče dvou sudů o objemu 200 litrů, které se propojily s palivovým systémem. Po příjezdu na místo se propojení zrušilo a sudy složily na zem.

Pohyblivé zásoby byly vyváženy silami týlových útvarů a jednotek. Ty byly tyto:

1. na stupni vševojskový tedy tankový nebo motostřelecký prapor, dělostřelecký oddíl nebo samostatný prapor druhu vojsk nebo služeb šlo o: ČETU TÝLOVÉHO ZABEZPEČENÍ

2. Na stupni vševojskový tedy tankový nebo motostřelecký pluk, dělostřelecký pluk nebo samostatná brigáda druhu vojsk nebo služeb šlo o: ROTU TÝLOVÉHO ZABEZPEČENÍ

3. Na stupni divize pak šlo o: PRAPOR MATERIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Tento týlový útvar probereme v samostatném tématu. Zde oněm budeme mluvit jako o UFO - každý o něm slyšel ale nikdo neví přesně o co jde. Je to natolik zajímavý vojenský celek, že si zaslouží něco víc a dostane to.

ČETA TÝLOVÉHO ZABEZPEČENÍ, zkratka  čtz

Nejjednodušší způsob jak se s ní seznámit, je ukázat si její organizační schéma. A tak ho zde máme:

Četu týlového zabezpečení řídí přímo velitel praporu, oddílu. Její velitel je mu přímo podřízen stejně jako je mu podřízeno praporní obvaziště. Byla tvořena těmito celky:
A/ hospodářským družstvem, které vytvářelo hospodářskou výdejnu - HV - která se starala o žaludky vojáků
B/ dopravním družstvem,  které vytvářelo:
- bojovou výdejnu - BV - pro výdej munice jednotkám
- výdejnu PHM – PHM- která zajišťovala doplnění vozidel praporu palivem a mazivy
- v sestavě dopravního družstva se pohybovala o vozidla jednotlivých rot nebo baterií s rotním materiálem.

Složení techniky a počty lidí:

Motostřelecký prapor:
- jako praporní obvaziště měl vozidlo OT 64 ve zdravotnické úpravě. Sloužilo ke sběru raněných od rotních hnízd raněných a k jejich evakuaci mimo přímý bojový prostor nebo přímo k zdravotnické etapě vyššího stupně
- HV byla tvořena jedním NATS a třemi vozidly POKA s přívěsy s vodou.
- BV byla tvořena pěti NATS s municí
- výdejna PHM byla tvořena jedním NATS a jedním CA P-V3SCR
- rotní materiál vezly tři NATS
Celkem zde bylo 25 lidí a schopnost přepravit 4,5 m3 PHM a 35 tun ostatního materiálu

Tankový prapor na T-54,55 nebo dělostřelecký oddíl:
- jako praporní obvaziště měl vozidlo OT 64 ve zdravotnické úpravě. Sloužilo ke sběru raněných od rotních hnízd raněných a k jejich evakuaci mimo přímý bojový prostor nebo přímo k zdravotnické etapě vyššího stupně
- HV byla tvořena jedním NATS a dvěma vozidly POKA s přívěsy s vodou.
- BV byla tvořena šesti  NATS a dvěma NATT s přívěsy na přepravu munice
- výdejna PHM byla tvořena jedním NATS, dvěmi CA P-V3SCR a dvěmi CA T-138/148 PPT
- rotní materiál vezly tři NATS
Celkem zde bylo 28 lidí a schopnost přepravit 28 m3 PHM a 58,5 tun ostatního materiálu

Tankový prapor na T-72 nebo dělostřelecký oddíl:
- jako praporní obvaziště měl vozidlo OT 62 TOPAS ve zdravotnické úpravě. Sloužilo ke sběru raněných od rotních hnízd raněných a k jejich evakuaci mimo přímý bojový prostor nebo přímo k zdravotnické etapě vyššího stupně
- HV byla tvořena jedním NATS a jedním vozidlem POKA s přívěsem s vodou.
- BV byla tvořena třemi NATS a dvěma NATT s přívěsy na přepravu munice
- výdejna PHM byla tvořena jedním NATS, dvěmi CA P-V3SCR a dvěmi CA T-138/148 PPT
- rotní materiál vezly tři NATS
Celkem zde bylo 23 lidí a schopnost přepravit 28 m3 PHM a 48 tun ostatního materiálu

ROTA TÝLOVÉHO ZABEZPEČENÍ, zkratka rtz

Opět platí, že nejjednodušší způsob jak se s ní seznámit, je ukázat si její organizační schéma. A zde je:

Velitel pluku řídil svoje týlové a technické zabezpečení cestou svých zástupců.
ZVT – zástupce pro technické věci, který vládl rotou oprav techniky

ZVV – zástupce velitele pro výzbroj, nepatří přímo pod týlové technické zabezpečení, býval zařazen do skupiny náčelníka štábu. Ale vzhledem k tomu že

NZS – náčelník zdravotnické služby, který spravoval plukovní obvaziště, který měl k dispozici Pojízdnou ošetřovnu převazovnu POP -1, dva nemocniční stany s vybavením, dva zdravotní automobily malé ZAM, dva OT 64 ve zdravotní verzi a dva evakuační zdravotnické autobusy. Já měl našeho doktora v Bechyni i v Prostějově moc rád, nazýval  jsem je abych to měl jednoduché  Polníma  Aeskulapama a když mě nakrkli tak felčarama. To je vždy potěšilo.

ZT zástupce pro týl. Ten byl vládcem nad životem a smrtí:
- náčelníka finanční služby
- roty týlového zabezpečení
- týlové skupiny

Týlová skupina byla tvořena:
NSPHM + SS PHM, tedy náčelníkem služby PHM a správcem skladu PHM tedy náčelníkem Velkým kanistrem a jeho pobočníkem. To jsem byl vlastně i já.

NFS – náčelníkem finanční služby. To byl velmi oblíbený člověk, zajistil nám pravidelné žoldíky na účty či do ruky. Jednou jsem s ním vedl řeč jak si představuje své možné působení ve válce a bylo to prima. Nakonec jsme zjistili, že jako jediný voják či vlastně obecně služba nemá žádný obrněný prostředek a tak jsme vymysleli projekt SAMOHYBNÉ POLNÍ POKLADNY. Mělo to vypadat jako Skrblíkův trezor v menší verzi na podvozku T- 55 a s rychlopalným kanónem. Odolnost: přečká bez významnějších škod jaderný  úder do 25 kilotun  nebo útok 4 Rafanů. Pokud možno ne souběžně.  Někde mám i návrh taktické značky . Představte si třeba kapitolu v nějakém předpisu: „Samohybná polní pokladna ve střetném boji“. Ale dost blbnutí.

NVS+ SVS, tedy náčelníkem výstrojní služby a správcem výstrojního skladu, láskyplně jsme jim říkali naftalíni. V poli se starali o praní prádla, hygienu vojsk – ve spolupráci se zdravotní službou. Měl na starosti vývoz stanového materiálu.

NPS+SPS, tedy náčelníkem proviantní služby a správcem skladu proviantu, jejich určení je jasné.

NSUS, tedy náčelníkem stavebně ubytovací služby – velmi důležitý člověk. Staral se o vývoz polního ubytovacího materiálu – polní WC, umyvárny, podlahy, zdroje tepla. Zajišťoval jednání s civilním sektorem na ubytování vojáků v pevných objektech v obcích a městech.

DTS, tedy důstojníkem týlové skupiny. Chudák který odskákal všechno. Někdy byl nazýván důstojník pro věci zbytečné.

Samotná rota týlového zabezpečení pak vytvářela tyto celky:

- 1. dopravní četu materiálu – muniční se dvěma muničními dopravními družstvy
- 2. dopravní četu materiálu s družstvem PHM a družstvem ostatního materiálu- tedy proviantem, stavebně ubytovacím materiálem, výstrojním materiálem, silničním materiálem a tak dále. Jako další části obsahovala:
- hospodářské družstvo
- družstvo úpraven vody UV-2000, celkově dvě soupravy speciálního  ANTT s přívěsem UV-2000, 2 řidiči a 4 hydroženisty
- dílna technické pomoci - tvořena vozidlem PAD-1s přívěsnou EC a 3 vojáky a
- jednotlivé sklady

Složení osob a techniky:

Motostřelecký pluk:
- 1 kus  POP-1,
- 2 kusy ZAM,
- 2 kusy OT 64 zdrav
- 2 evakuační autobusy
- 14 kusů ANTT
- 31 kusů NATS
- 5 kusů PVT - přívěsů valníkových těžkých  na 5 tun materiálu
- 9 kusů PVS – přívěsů valníkových středních na 3 tuny materiálu
- 2 kusy CA T-148 CAP 17
- 3 kusy CA T-138/148 PPT
- 5 kusů  přívěs cisternový CP-3
- 2 kusy polní kuchyně přívěsná PK- 26
- 2 kusy POKA -1 s přívěsem na vodu
- 2 soupravy UV 2000
- 1 souprava PAD-1
Celkově se jednalo o 93 osob a přepravní kapacitu  342 tun materiálu a 73 m3 PHM

Tankový pluk:
- 1 kus  POP-1,
- 2 kusy ZAM,
- 2 kusy OT 62 zdrav
- 2 evakuační autobusy
- 13 kusů ANTT
- 27 kusů NATS
- 6 kusů PVT - přívěsů valníkových těžkých  na 5 tun materiálu
- 16 kusů PVS – přívěsů valníkových středních na 3 tuny materiálu
- 2 kusy CA T-148 CAP 17
- 3 kusy CA T-138/148 PPT
- 2 kusy  CA P-V3S CR
- 2 kusy polní kuchyně přívěsná PK- 26
- 1 kus POKA -1 s přívěsem na vodu
- 2 soupravy UV 2000
- 1 souprav PAD-1
Celkově se jednalo o 82 osob a přepravní kapacitu  345 tun materiálu a 73 m3 PHM

Rota týlového zabezpečení byla poměrně velký celek.  Byl tvořen cennými vozidly s ještě cennějším přepravovaným materiálem. V polních podmínkách vytvářela prostor rozmístění plukovních skladů. Přitom sklad munice a skald PHM byly vždy odděleny v samostatných prostorech. Ostatní sklady pak vytvářely třetí skupinu skladů

Obrázek tři pak ukazuje  variantu rozmístění  jednotlivých skladů zásob.
Na obrázku jsou tři skupiny skladů.

Samostatný sklad PHM – s prostory:
- číslo 1. což je prostor pro hromadné doplňování PHM
- číslo 2. výdejna PHM pro jednotlivá vozidla a prostorem
- číslo 3 což je prostor pro shromažďovaná vozidel od prmz divize před jejich návratem domů.

Samostatný sklad Muniční – M -  s  prostory:
- číslo 4 pro rozmístění muničních vozidel od prmz divize a prostorem
- číslo 5 pro rozmístění prázdných vozidel před návratem  do prostoru
- číslo 6, což je shromaždiště vozidel od prmz divize

A prostor s ostatními týlovými a technickými sklady pluku. Jde o tyto sklady:
Výstrojní – V
Proviantní – Prov
Technického materiálu –Tech
Tankového a  automobilního materiálu – TAM

Platí zásada že mezi vozidly jsou vzdálenosti 15 až 20 metrů, mezi skupinami vozidel 50 až 70 metrů a mezi jednotlivými prostory rozmístění pak 300 až 400 metrů.

V prostoru se organizuje optické a zvukové maskovaní, obrana ochrana, střežení. Jsou určeny únikové cesty a náhradní prostor shromáždění pokud se původní prostor stane terčem útoku jakýchkoliv sil.

Na obrázku číslo 4 jsem pak vypracoval variantu rozmístění  týlového velitelského stanoviště vševojskového pluku.

Prostor se vybírá  pomocí pečlivé rekognoskace tak, aby obsahoval zdroj vody. Tak jak ukazuje obrázek celý prostor byl rozdělen na dva samostatné prostory.

V jednom se nacházela skupina zabezpečení která měla na starosti dvě činnosti:
- výrobu pitné vody pro celý pluk. Hodinová kapacita jedné UV  2000 byla jak říká číslovka 2000 litrů kvalitní pitné vody. Denně mohla pracovat 12 až 15 hodin. Byla schopna upravit i vodu zamořenou otravnými látkami nebo biologickým zamořením.
- proviantní zabezpečení všech u skupiny velení, příslušníků rtz a skladů.

V druhém se pak nacházela skupina velení TVS a ta byla tvořena:
ZT a jeho týlovou skupinou . Měla k dispozici štábní autobus a terénní osobní vozidlo
ZVV a jeho technickou skupinou. Měla k dispozici štábní autobus a terénní osobní vozidlo
NVz S – náčelníkem výzbrojní služby, měl k dispozici štábní autobus
Část politické skupiny, konkrétně jeden polní klub. Byl instalován v štábním autobusu
Bylo zde stanoviště části skupiny vojenské kontrarozvědky  s terénním osobním vozidlem
Automobilní rádiová stanice RM31M zajišťující spojení mezi TVS a velitelským stanovištěm pluku a mezi TVS a velením praporu materiálního zabezpečení
Byl zde umístěn převozný kryt pro ochranu před účiny zbraní hromadného ničení

Celý prostor byl trvale monitorován OT 65 CH vyčleněného od roty chemické ochrany pluku.

No a co dál? Opustíme všechny služby a budeme se věnovat službě PHM.

Pohyblivé zásoby PHM nebyly tvořeny jen benzinem, naftou a leteckými palivy. Služba PHM musela udržovat a vyvážet i celou pro útvar potřebnou zásobu maziv a speciálních kapalin. Jejich množství se vypočítávalo z vypočtené náplně jednotlivých pohonných hmot. Platilo, že se vyvážely:
Tankové oleje v objemu 7% z vypočítané náplně nafty pro pásovou techniku
Automobilní motorové oleje v objemu 3% z vypočítané náplně benzinu a nafty pro kolovou techniku
Automobilní převodové oleje v objemu 1% z vypočítané náplně benzinu a nafty pro kolovou techniku
Mazací tuky v objemu  cca 1% z celkové náplně útvaru ale NS PHM toto množství rozdělil podle druhů  v souladu s mazacími plány.
Provozní kapaliny podle klíče jako mazací tuky

Rozdělení pohyblivých zásob PHM do jednotlivých přepravních kapacit:

- nafta pro pásovou techniku se vyvážela v cisternových prostředcích  část tedy asi tak 10% se vyvážela v sudech 200lt na nákladních automobilech
- nafta pro kolovou techniku se vyvážela jak v cisternových prostředcích tak v kanystrech na PHM 20 lt
- benzin se vyvážel v sudech 200 litrů ale větší část se vyvážela v kanistrech 20 lt
- oleje tankové se vyvážely v sudech 200 lt, malá část v kanistrech 20 lt
- oleje automobilní se vyvážely půl na půl v sudech a kanistrech
- mazací tuky v nádobách na tuk 50 a 10 kg nebo v originálních obalech
- speciální kapaliny se vyvážely většinou v originálních obalech
- materiál pro leteckou techniku podléhal zvláštnímu zacházení a necháme si to do pátého dílu.

Způsoby doplňování PHM v poli. Na to v diskusi k  akci Krkonoše v tématu o polské lidové armádě padl přímo dotaz.. Takže se tomu budu věnovat jako poslednímu bloku tohoto dílu.

Doplňování PHM za přesunů

Základní předpoklad je ten, že veškerá technika opustila mírovou posádku s plnými nádržemi a že nepodařilo vyvézt i připravené pohyblivé zásoby.  Po ukončení přesunu bylo doplnění možné organizovat několika způsoby.

1. vozidla si doplnila hlavní palivové nádrže z přídavných obalů. Prázdné přídavné obaly si pak vyměnila systémem prázdný za plný ve výdejně PHM nebo to bylo organizováno tak, že kolem kolony vozidel jelo vozidlo od výdejny PHM a postupně tyto obaly měnilo.

2. Tanková technika to dokázala podobně. Podél kolony jela nákladní vozidla se sudy s naftou. Ty pomocí speciálních lyžin byly u každého tanku při krátké zastávce spuštěny na zem.  Jeden nebo, dva - podle potřeby. Každý tank či odvozená technika měla ve výstroji elektrické čerpadlo na PHM poháněné z palubní sítě vozidla. Tím si osádka sama naplnila nádrže  techniky a prázdné sudy potom osádky soustředily na určená místa. Zde si je potom vozidla od rtz vyzvedla.

3. Běžný způsob pak bylo vytvoření výdejen PHM z cisternové techniky. Vždy zde byla jedna až dvě cisterny a vozidlo s plnými sudy a kanistry. Výdejny se vytvářely dvě až tři. Zde se plnilo do nádrží, měnily obaly prázdné za plné a vše pokud možno silami RTZ, aby materiál u praporů v četách týlového zabezpečení zůstal zachován.

4. Poslední způsob byl nejlepší – bylo to takové akční a hlavně to bylo vysoce efektivní. Jak jsem uvedl kdesi v první části, v plukovním skladě byl převážen speciální prostředek na rychlé doplňování motorové techniky. Tento prostředek se jmenoval:

SOUPRAVA  HROMADNÉHO DOPLŇOVÁNÍ  PHM.

Byl to jednoosý přívěs, Na něm bylo umístěno 6 palet rámových s potřebným vybavením. Byla zde sploštitelná hadice dlouhá 20 metrů, spojovací materiál ventilová hlava a dvě pryžové hadice o délce 10 metrů s výdejní pistolí. Když se to nacvičilo dalo se to celé rozvinout za 25 minut.

Obrázek číslo 5 ukazuje, jak vypadalo takové MÍSTO HROMADNÉHO DOPLŇVÁNÍ PHM

Na příjezdové komunikaci bylo zřízeno regulační místo. To zajistilo aby se v prostoru soupravy nacházelo pouze určené množství vozidel k doplnění tedy 10.  Souprav byla napojena na velkokapacitní cisternu s cisternovým přívěsem. Zpravidla tak byla vytvořena kapacita 22 nebo 28  metrů krychlových paliva. Na pokyn vozidla vyjela z regulačního místa a  v určeném bodě se dělila tak, aby 1,3,5,7,9 vozidlo obsazovalo plnící místa na pravé straně soupravy a 2,4,6,8,10 vozidlo obsazovalo plnicí místa po levé straně soupravy.

Osádky uvolnily kryty plnicích otvorů a zasunuly pistole. Na pokyn velitele doplňování cisterna spustila čerpadlo a začalo doplňování. Po doplnění všech vozidel cisterna vypnula čerpadlo, osádky uložily pistole -  vypnuté – do stojánků a uzavřely nádrže. Velitel jednotky potvrdil převzetí vydaného paliva a na pokyn velitele místa celá skupina 10 vozidel opustila prostor. Po odjezdu posledního vozidla byl vydán pokyn k příjezdu další skupiny.

Dále zde byl prostor kde byly umístěny a zamaskovány plné cisternové prostředky prováněnu na postu plnicího prostředku a prostor kde se soustřeďovaly prázdné cisternové prostředky. Prázdné cisternové prostředky pak byly odeslány k prmz -u na doplnění.

Doplňování PHM v boji.

Při útoku z přímého dotyku:
Vozidla byla v prostorech soustředění doplněna PHM na plnou kapacitu náplně PHM. Po zahájení útočné činnosti pak doplňování materiálu a to nejen PHM v průběhu boje řídil náčelník štábu praporu pomocí velitel čety týlového zabezpečení. V průběhu boje se doplňoval hlavně munice a prováděl se odsun raněných.

PHM s doplňovalo pouze pokud došlo k přestávce v boji nebo na závěr denní bojové činnosti. Zde byla postupně z bojových sestav vyjímána jednotlivá vozidla  nebo malé jednotky – max.četa a ta byla doplněna veškerým materiálem tedy i PHM mimo přímí dohled a dostřel protivníka. Doplňovalo se pomocí praporních prostředků, bylo možno i jejich posílení silami vyčleněnými od roty týlového zabezpečení. Vyprázdněné praporní prostředky pak odjížděly do určených prostor jim byl vydaný materiál doplněn buď ze zásob vezených na vozidlech roty týlového zabezpečení nebo přímo od prmz-u

V době vedení útočné činnosti se prostředky pohybovaly za druhým sledem praporu a trvale se snažily hledat úkryt. Při zastávkách se okamžitě maskovaly a udržovali bdělost a ostrahu proti možnému pozemnímu i vzdušnému napadení.

Při útoku z chodu:
Ve výchozích prostorech byla vozidla doplněn na plnou náplň. Vzhledem k tomu, že následoval přesun v délce do 40  kilometrů byly plánovány hlavně u tankové a odvozené techniky zvýšené zásoby PHM. Tedy o jeden 200 litrový sud. Prostor kde se technika rozešla z pochodových do předbojových sestav byl určen i k tomu že tyto přidané obaly byly z techniky složeny ta s nedotčenou náplní /HM zahájila boj. Ostatní zásady doplňování pak byly stejné jako při útoku z přímého dotyku.

Při vedené obranného boje:
Zde byla technika používána stacionárně jako palebná ohniska nebo u tankových jednotek k provádění protiútoků a odrážení postupujících jednotek protivníka pohyblivým způsobem. Pokud u některé techniky kleslo množství náplně PHM pod 50%, velitel prostředku to hlásil svému veliteli a ten po dohovoru s velitelem praporu zajistil vyvedení techniky-jednoty z boje a její doplnění co nejrychlejším způsobem.

Při zajištění PHM pro vševojskovou jednotku jako předsunutého odřadu v útočné operaci:
Zde se zabezpečení PHM mohlo dělit na dvě fáze.
- fáze první byla realizována v prostoru soustředění určené jednotky tak, že vozidla byla doplněna na plnou náplň a na tankovou techniku se upevnily zvýšené zásoby PHM. Vzhledem k tomu, že hloubka působení předsunutého odřadu byla u jednotky v síle praporu do 30  kilometrů a v síle pluku do 50  kilometrů a pokud přičteme, že k přednímu okraji to bylo 15 až 20  kilometrů stačily zvýšené zásoby do 400  litrů. Po vydání rozkazu k zahájení přesunu vyrazil určený celek po stanovených osách přesunu ke svému cíly, z pravidla šlo o vyproštění taktického vzdušného výsadku. Na čáře 1 až 2 kilometry před předním okrajem vlastních sil složila zem přídavné obaly a pokračoval v jízdě. Pokud nebylo třeba neopouštěl pochodovou sestavu pouze se zajišťoval silnými bočními a čelní pochodovou záštitou. Sestavě předsunutého odřadu mohyl být vezeny určené zásoby materiálu. Zde je skryto jedno velké dilema ČSLA

Šlo o to, že ani bojové řády ani odborné předpisy nepředpokládaly, že by se jednotka či útvar podobné akce účastnily bez organických jednotek týlového technického zabezpečení. Pokud by šlo o pluk neumím si to představit. Zkuste to ale vy:

Představte si,  že v pochodové sestavě která se valí 40 kilometrů daleko od vlastních sil na předním okraji na pomoc bojujícímu výsadku se motá tolik týlové techniky co jsem uvedl v v rozboru organizačních struktur týlových jednotek praporů a pluku - cisteren muničních vozidel, polních kuchyní a  k tomu rota oprav techniky a  podobně. Děs. Lepší cíle pro působení letectva protivníka si neumím představit. A ve své představě pokračujte. Po doražení do prostoru kde bojuje taktický vzdušný výsadek odřad přejde do bojové sestavy a zavalí prostor. Vyprostí zbytky výsadku z obklíčení a sám přechází do kruhové obrany. Okamžitě poté, co poražený nepřítel překoná otřes se stane cílem souvislého tlaku. Kdo na něj tlačí:
- nepřítel který ustupuje před našimi jednotkami a předsunutý odřad mu stojí v cestě.
- nepřítel, který se snaží pomoci poráženým jednotkám které ustupují před těmi našimi.
Aby byla vaše představa dokonalá, tak si do stlačených bojových sestav promítněte opět desítky týlových vozidel s municí, PHM a další a další lákavé cíle. Umíte si představit co udělá s okolím v okruhu 100 metrů cisterna s 11 000 litry motorové nafty po zásahu dělostřeleckým granátem?

Takže dilema znělo: jak zajistit odřad a nevystavit ho rizikům která jsem naznačil výše? Nikdy to nikdo nebyl schopen vyřešit tak, aby se to stalo závaznou normou. Jsou dvě řešení, která tato rizika odstraní nebo alespoň sníží na únosnou míru.

Autorem jednoho z nich byl nejmenovaný důstojník, který na základě znalostí získaných na Frunzeho akademii  navrhoval poslat do akce  pouze a jen bojovou techniku.

Autorem druhého řešení byl jeden student VVŠ PL LS / fakulta TTZ.  Ten měl jako diplomovou práci téma:

„Organizace zabezpečení materiálem PHM tankového pluku na tancích T-72 v roli předsunutého odřadu v útočném boji divize“.

Ten navrhl po dlouhém pátrání po možných řešeních řešení podobné jako za II.SV realizovala několikrát Rudá armáda v podobných situacích. Tedy zbavit bojové jednotky všech zbytečného, tedy všech zabezpečovacích jednotek a z druhů vojsk poslat jen skutečně potřebnou techniku. Do sestavy navrhl zařadit skupinu rychlých vozidel municí a dvě cisterny na podvozcích T 815 s naftou a benzinem. Ale navrhl naopak posílit zdravotnické zabezpečení vyčleněného pluku posilovým samostatným zdravotním oddílem. To proto, aby bylo možno udržet naživu co nejvíce raněných do doby než dorazí hlavní síly.
Daný student byl obviněn z toho, že vystavil daný pluk nedostatku matriálu a tím zničení. Jeho konzultant s ním odmítl spolupracovat a nového si musel najít sám. Obhajoval před komisí ve které byl i tehdejší nejvyšší palivář ČSLA plukovník Zítko. Obhajoval dvě a půl hodiny a obhájil na výtečnou. Stalo se v letech 1986 až 1987.

Pokud by vás to zajímalo podrobně, mohu sloužit. Vím o tom všechno a mám k dispozici potřebná schémata, výpočty a kalkulace. Pamatuji si taktické náměty i rozhodovací procesy. Takže se klidně ozvěte a já z toho udělám samostatný post někdy v budoucnosti.

Závěr - způsob zabezpečení PHM pro přesunutý odřad nikdy nebyl kvalifikovaně vyřešen a ani se nedivím. Za celou svoji vojenskou kariéru jsem nezažil cvičení jakéhokoliv druhu, kde by se předsunutý odřad s plnou vážností procvičil byť jen na mapách. Mělo to i svůj reálný základ. Na celém území ČSSR nebyl tak velký výcvikový prostor aby to bylo prakticky realizovatelné.

| Zpět na předhled druhů vojsk | Potrubní doprava PHM |

Pátrač
zveřejněno s laskavým souhlasem

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci