Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Mikojan � Gurjevi� MiG-17

Konstrukce letounu MiG-17 vych�z� z letounu MiG-15. Oba stroje jsou si vizu�ln� velmi podobn�, hlavn�m vn�j��m rozli�ovac�m prvkem �sedmn�ctky� verze F oproti �patn�ctce� je periskop na p�ekrytu kabiny, dv� trojice aerodynamick�ch pl�tk� na k��dlech oproti dv�ma dvojic�m a zv�t�en� brzd�c� �t�ty odli�n�ho tvaru; dal�� jsou zaoblen� konce k��del a tryska motoru vy�n�vaj�c� za z�di trupu. Verze PF se odli�ovala um�st�n�m radilok�toru RP-1 nebo RP-5 v p��di (charakteristick� �nos� na p��di pro vyhled�vac� a �boule� na st�edov� p�ep�ce pro st�eleck� lok�tor) a pou�it�m t�� kanon� stejn� r�e � 23 mm. Od roku 1961 byl montov�n vylep�en� identifika�n� syst�m SRO-2, d�ky t�to �prav� zmizela ze h�betu trupu ant�na pro SRO-1.

Ozna�en� pro �s. letectvo bylo S-104. �Sedmn�ctky� v na�em letectvu l�taly v letech 1955 - 1969.

Motor VK-1F byl vybaven� p��davn�m spalov�n�m a stavitelnou v�stupn� tryskou.

V�echny MiGy-17 byly dod�ny ze SSSR v celkov�m po�tu pouh�ch 26 ks.

Marking MiG�-17 byl stejn� jako u �patn�ctek�, v p��pad� radarov�ch verz� PF byly zbarveny i kryty radiolok�toru. Stejn� bylo i trupov� ozna�en� � do roku 1957 kombinace p�smen a ��slic, od roku 1957 v�robn� ��sla (u �17� bylo v�robn� ��slo pouze �ty�m�stn�).

Varianty letoun� MiG-17 v �eskoslovensk�m vojensk�m letectvu:

MiG-17F

Z�kladn� st�hac� verze bez radiolok�toru. V�zbroj 1x kanon r�e 37 mm, 2x kanon r�e 23 mm, mo�nost podv�su p��davn�ch n�dr�� 300 l nebo 400 l. K na�emu letectvu byly v roce 1955 dod�ny pouze 2 kusy, kter� slou�ily jako osobn� stroje genpor. Josefa Vos�hla (r. 1958 p�ed�n k 8. slp (Kbely) a je�t� ve stejn�m roce k 3. slp (Brno) , r. 1961 k 7. slp (Pie��any), v roce 1966 zru�en) a plk. Jozefa K�kela (letoun zru�en v r. 1965).

MiG-17PF

P�epadov� st�ha� s radiolok�torem RP-1 nebo RP-5 v p��di (oba typy se li�ily dosahem). V�zbroj trojice kanon� r�e 23 mm.

Verze s radiolok�torem RP-1 byly do na�eho vojensk�ho letectva dod�ny v roce 1955, posledn� byly zru�eny v roce 1969. Celkem bylo dod�no 12 kus�, z nich� 2 byly zni�eny p�i leteck�ch katastrof�ch.

Letouny s v�konn�j��m lok�torem RP-5 (jedin� odli�nost byla p��tomnost nouzov� Pitotovy trubice vpravo p�ed kabinou) byly zavedeny v roce 1956 v po�tu 12 ks. Posledn� stroje dol�taly v roce 1969.

Ob� verze letounu m�ly i mo�nost podv�su leteck�ch pum do hmotnosti 250 kg. V na�em letectvu byly ale letouny vyu��v�ny jako st�hac�.

 

Z�kladn� takticko technick� data MiG-17F (MiG-17PF)

D�lka 9,63 m
Rozp�t� 10,36 (10,68) m
V��ka 3,80 m
Maxim�ln� vzletov� hmotnost 5 533 kg
Maxim�ln� rychlost 1 154 (1 123) km/h
Praktick� dostup 16 470 (16 370) m
Maxim�ln� dolet bez p��davn�ch n�dr�� 1 080 (1 100) km

Zdroj:
MiG-17 / St�hac� letoun Mikojan-Gurjevi�
MiG-17 v �eskoslovensk�m vojensk�m letectvu, Miroslav Irra
www.valka.cz

Zpracoval Luk� Doubrava

copyright ��http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky