Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

VOJENSKÉ ŠKOLY
| Československá lidová armáda |

Vojenské vysoké školy

Vysoká vojenská škola pozemního vojska trojnásobného hrdiny ČSSR a hrdiny SSSR armádního generála Ludvika Svobody ve Vyškově na Moravě (WSPV)

Poskytovalo posluchačům vysokoškolské vojenskoodborné vzdělání a vysokoškolské inženýrské nebo inženýrsko-ekonomické vzděláni pro výkon základních a středních důstojnických funkcí. Studium všech oborů bylo čtyřleté.

Velitelskoodborné obory připravovaly kádry:

 • motostřeleckého, tankového a průzkumného vojska
 • dělostřeleckého a raketového vojska
 • ženijního vojska

Vojensko-inženýrský obor připravoval kádry:

 • v oboru vojenské chemie

Inženýrsko-ekonomický obor ekonomika armády připravoval specialisty:

 • zabezpečení pohonnými hmotami a mazadly
 • proviantního zabezpečení
 • výstrojnlho zabezpečeni
 • pro vševojskový týl
 • finanční služby

 

Vysoká vojenská technická škola Československo-sovětského přátelství v Liptovském Mikuláši (VVTŠ ČSSP)

Poskytovala posluchačům vysokoškolské vojenskoodborné a vysokoškolské inženýrské vzdělání všeobecného nebo speciálního směru. Absolventi velitelsko-inženýrských oborů byli připravováni pro výkon velitelských a základních inženýrsko-technických funkcí vojska protivzdušné obrany pozemních vojsk, vojska protivzdušné obrany státu, radio-technického a spojovacího vojska. Absolventi vojensko-inženýrských oborů byli připravováni pro výkon speciálních inženýrsko-technických funkcí u vojsk, ve výzkumných zařízeních, opravárenských a výrobních závodech CSLA. Studium velitelsko-inženýrských oborů trvalo čtyři roky, studium vojensko-inženýrských oborů bylo pětileté.

 

Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národního povstání v Košicích (WLS SNP)

Připravovala vysokoškolsky vzdělané kádry vojenského letectva ČSLA a létajícího personálu. Poskytovala posluchačům vojenskoodborné a vysokoškolské inženýrské nebo velitelsko-inženýrské vzdělání v oboru provozu a exploatace dané vojenské letecké nebo zabezpečovací techniky. Velitelsko-inženýrský obor měl specializace:

 • automatizované systémy velení letectva - studium bylo čtyřleté a absolventi byli určeni pro výkon funkcí ve štábech leteckých útvarů a pro letovodskou službu na velitelských stanovištích
 • pilotní směr - studium bylo čtyřleté a posluchači byli připravováni k pilotování bojových a dopravních letounů a vrtulníků

Vojensko-inženýrský směr měl specializace:

 • strojní zaměření
 • elektrotechnické zaměření - studium bylo pětileté a absolventi po ukončení studia pracovali jako letečtí inženýři u bojových útvarů nebo opravárenských zařízeních jako specialisté pro řízení letecko-inženýrských služeb

Vedle obecně platných požadavků pro přijetí ke studiu byla u pilotního směru předepsána hranice nejvýše 21 let, u ostatních nejvýše 24 let.

 

Vojenská fakulta Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině

Poskytovala vysokoškolské vojensko-inženýrské vzdělání příslušného oboru. Posluchači byli připravováni pro výkon velitelských a velitelsko-inženýrských funkcí u železničního, silničního a automobilního vojska a u orgánů vojenské dopravy. Studium trvalo pět let.

 

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně (VAAZ)

Byla vysokou vojenskou školou technického směru. Připravovala kvalifikované technické kádry CSLA vojensko-inženýrských oborů pozemního vojska se zaměřením na obor:

strojního inženýrství:

 • tankový a automobilní
 • ženijní strojní
 • výzbrojně technický

elektro-inženýrství:

 • výzbrojně elektrotechnický
 • automatizace velení — elektronické počítače
 • radiová zařízení

stavebního a zeměměřičského inženýrství:

 • vojenské stavby
 • geodézie a kartografie

inženýrská povětrnostní služba:

 • vojenská povětrnostní služba

Studium všech oborů bylo pětileté. Absolventi všech vojenských vysokých škol technického směru končili studium státní závěrečnou zkouškou a přiznával se jim titul „inženýr — Ing." Po získání praxe u bojových útvarů mohli být vysláni k dalšímu postgraduálnímu studiu do Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně, kde získávali vyšší vojenské vzdělání.

 

Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě (VPA KG)

Připravovala v duchu požadavků Komunistické strany Československa, úkolů velení armády a hlavní politické správy ČSLA vysokoškolsky vzdělané kádry, důstojníky — politické pracovníky pro Československou lidovou armádu. Studium trvalo čtyři roky. Absolventům byl po vykonání státní rigorózní zkoušky přiznán titul „doktor sociálně politických věd — RSDr."

 

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovacf ústav Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové (VLVDÚ JEP)

Spolu s lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové vychovával budoucí vojenské lékaře v oborech:

 • všeobecné lékařství s délkou studia šest let; absolventi byli po základním školení ve vojenských nemocnicích ustanovováni do samostatných funkcí hlavních lékařů útvarů
 • stomatologie s délkou studia pět let; absolventi byli po základním školení ve vojenských nemocnicích ustanovováni do funkcí zubních lékařů ve vojenských zdravotnických zařízeních a u útvarů
 • všeobecná farmacie s délkou studia čtyři roky; po ukončení základního školení byli vojenští farmaceuti ustanovováni do řídících a odborných funkcí u vojsk a ve zdravotnických zařízeních ČSLA.

Absolventi všech oborů ukončovali studium státní rigorózní zkouškou a byl jim přiznán titul „doktor medicíny — MUDr.", u absolventů všeobecné farmacie „doktor farmacie — PharmDr.".

 

Vojenský obor při fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Připravoval odborné tělovýchovné kádry pro potřeby ČSLA v organizačně metodickém směru. Podstatnou oblastí výuky byly společenskovědní předměty (marxismus-leninismus, pedagogika, psychologie). V odborně profilujících předmětech se posluchači seznamovali s teorií sportovních odvětví tělesné výchovy. V odborných předmětech získávali znalosti z lékařských oborů ve vztahu k tělesné výchově. Studium bylo čtyřleté a bylo ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

 

Vojenské střední školy

Vojenská gymnázia

V Moravské Třebové, Opavě, Banské Bystrici a v Praze. Absolventi získávali úplné střední vzdělání a byli připravováni pro studium na vojenských vysokých školách, především velitelsko-technických směrů.

Vojenské střední odborné školy (VSOŠ)

Byly zřízeny ve vojenských učilištích v Martině, Novém Meste nad Váhom, Liptovském Mikuláši, Žilině, Nitře, Prešově a Valašském Meziříčí. Šlo o internátní školy připravující kvalifikované specialisty, praporčíky ČSLA. Nejlepší absolventi byli vybíráni ke studiu na vojenských vysokých školách.

Vojenská hudební škola Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem připravovala praporčíky k výkonu funkce u vojenských hudeb, studium na ní bylo rovnocenné studiu na konzervatoři.

Kurzy žen

v Košicích, Praze a Novém Meste nad Váhom. Byly určeny pro přípravu absolventek středních škol — maturantek na obory: pozemní specialistka letectva, operátorka radiotechnického vojska, spojovací specialistka, dálnopiska a pracovnice spisové služby. Kurzy byly jednoleté a byly ukončeny závěrečnými zkouškami.


Letecká spojovací škola Chrudim

Vojenská škola Jána Žižku z Trocnova v Spišskej Novej Vsi

Vojenská škola Jana Žižku z Trocnova v Bratislavě


| Československá lidová armáda |

Zdroj informaci:
Zápisník

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci